» Aktuality » Informačný seminár určený SAV a vysokým školám v Bratislavskom kraji

Informačný seminár určený SAV a vysokým školám v Bratislavskom kraji

09.02.2012

     V piatok 10. februára 2012 o 9.00 hod. sa uskutoční informačný seminár pre záujemcov o nenávratný finančný príspevok k výzve s názvom Podpora zlepšenia kvality vysokých škôl a Slovenskej akadémie vied v Bratislavskom kraji, vyhlásenej Agentúrou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU) dňa 17. januára 2012 v rámci operačného programu Vzdelávanie. Počas stretnutia zástupcovia ASFEU priblížia záujemcom podmienky oprávnenosti stanovené výzvou, ako aj spôsob vypĺňania predkladaných formulárov. Seminár sa bude konať v ASFEU na Hanulovej 5/B v Bratislave.
     Na výzvu z opatrenia 4.2 Zvyšovanie konkurencieschopnosti Bratislavského kraja prostredníctvom rozvoja vysokoškolského a ďalšieho vzdelávania je vyčlenená suma finančnej pomoci z Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu vo výške 2 milióny eur. Minimálna výška nenávratného finančného príspevku na jeden projekt predstavuje 250-tisíc eur, maximálna 500-tisíc eur. Štátne, verejné a súkromné vysoké školy a Slovenská akadémia vied môžu svoje projekty zamerať na vytváranie študijných programov vo svetovom jazyku - anglickom, nemeckom, francúzskom, talianskom, španielskom a ruskom, ktoré podporujú medzinárodnú spoluprácu a mobilitu akademickej obce. Zamerané však môžu byť aj na zavádzanie, resp. rozšírenie doteraz zavedených spoločných študijných programov slovenských vysokých škôl a popredných vysokých škôl so sídlom v zahraničí (prípadne s ich pobočkou v SR) vrátane udeľovania diplomov od škôl zúčastnených v spoločnom programe. Finančná pomoc v rámci tejto výzvy je určená pre Bratislavský kraj. Projekty je možné predkladať do ASFEU do 26. marca 2012. Bližšie informácie nájdu záujemcovia na www.asfeu.