» Aktuality » Informačné semináre k výzve z OP Vzdelávanie

Informačné semináre k výzve z OP Vzdelávanie

11.09.2012

     V dňoch od 18. do 19. septembra 2012 sa uskutočnia vo Zvolene a v Košiciach informačné semináre pre záujemcov o nenávratný finančný príspevok k výzve s názvom Aktívne starnutie prostredníctvom rozširovania vedomostí a zručností zvyšujúcich kvalitu života seniorov.
     Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU) vyhlásila výzvu v rámci operačného programu Vzdelávanie dňa 28. augusta 2012. Počas stretnutí zástupcovia ASFEU priblížia záujemcom podmienky oprávnenosti výzvy, ako aj spôsob vypĺňania predkladaných formulárov. Program informačných seminárov je zverejnený na www.asfeu.sk
     Na výzvu z opatrenia 2.1 Podpora ďalšieho vzdelávania je vyčlenená suma finančnej pomoci z Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu vo výške 5 miliónov eur. Minimálna výška nenávratného finančného príspevku na jeden projekt predstavuje 75-tisíc eur, maximálna 200-tisíc eur. Oprávnenými žiadateľmi môžu byť mikro, malé, stredné a veľké podniky, pričom pre účely tejto výzvy sa pod podnikmi rozumejú štátne, verejné a súkromné vysoké školy ako zriaďovatelia univerzít tretieho veku a obce v úrovni miestnych administratívnych jednotiek LAU 1.
     Na projekty predkladané v rámci tejto výzvy sa vzťahujú pravidlá schémy pomoci de minimis, tzn., že žiadatelia musia spĺňať všetky podmienky a kritériá Schémy na podporu rozvoja moderného vzdelávania pre vedomostnú spoločnosť v znení dodatku č. 3. Bližšia špecifikácia oprávnenosti žiadateľa a ďalších podmienok, ktoré záujemcovia musia spĺňať, sú uvedené v samotnom znení výzvy.
     Finančná pomoc v rámci tejto výzvy je určená pre všetky regióny Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja. Projekty je možné predkladať ASFEU do 29. októbra 2012. Bližšie informácie k výzve nájdu záujemcovia na www.asfeu.