» Aktuality » Informačné semináre k výzve operačného programu Vzdelávanie určenej pre základné školy

Informačné semináre k výzve operačného programu Vzdelávanie určenej pre základné školy

14.04.2011

      Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU) usporiada v dňoch 20. apríla v Žiline, 28. apríla vo Zvolene a 29. apríla 2011 v Košiciach informačné semináre k aktuálnej výzve operačného programu Vzdelávanie určenej základným školám. Pracovníci ASFEU budú na stretnutiach oboznamovať účastníkov s podmienkami oprávnenosti výziev, podrobným opisom projektu, rozpočtom, ako aj postupom k vyplneniu žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP), zadefinujú oprávnené a neoprávnené výdavky projektu, predstavia ukazovatele projektu. Presné termíny a miesta konania seminárov sú zverejnené na internetovej stránke www.asfeu.sk, kde záujemcovia nájdu aj podrobnosti k aktuálnej výzve.
     Výzvu na predkladanie žiadostí o NFP v rámci operačného programu Vzdelávanie vyhlásila ASFEU dňa 31. marca 2011. Je určená základným školám v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí a krajských školských úradov, cirkevným a súkromným základným školám. Uzávierka výzvy je 31. mája 2011.
    
Zámerom výzvy je, aby školy tvorili a využívali nové učebné materiály a didaktické prostriedky v predmete cudzí jazyk s dôrazom na anglický jazyk, ako aj na podporu rozvoja čitateľskej gramotnosti žiakov základných škôl a inovovali metódy vzdelávania v rámci digitálneho vyučovania.
     Výzva s názvom Inovovanie obsahu a metód vzdelávania pre základné školy, ktorá sa viaže s opatrením 1.1 Premena tradičnej školy na modernú, z geografického hľadiska pokrýva územie Slovenskej republiky s výnimkou Bratislavského kraja. Prijímatelia dotácie si rozdelia finančnú pomoc v sume 25 miliónov eur. Každý projekt môže byť podporený minimálnou výškou NFP v sume 100-tisíc eur, maximálne však do výšky 400-tisíc eur. Realizácia projektu je limitovaná dĺžkou od 18 do 24 mesiacov.
     Aktivity predkladaných projektov sú určené pedagogickým zamestnancom a žiakom základných a špeciálnych základných škôl.
     Prípadné otázky k výzve je možné posielať na adresu opv@asfeu.sk alebo konzultovať osobne v regionálnych informačných kanceláriách, ktorých kontakty sú uvedené na internete alebo v úplnom znení aktuálnej výzvy.

Bratislava 14. apríl 2011