» Aktuality » Informačné semináre k výzvam na podporu výskumno-vývojových centier v regiónoch

Informačné semináre k výzvam na podporu výskumno-vývojových centier v regiónoch

02.06.2011

     Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU) organizuje k výzvam na Podporu výskumno-vývojových centier pre operačný program Výskum a vývoj (OPVaV) v rámci schémy štátnej pomoci informačné semináre v regiónoch. Konať sa budú v nasledovných termínoch:
- 3. jún 2011 o 9:00 hod. - ASFEU, Hanulova 5/B, Bratislava, Konferenčná miestnosť 00.11, prízemie,
- 7. jún 2011 o 9:00 hod. - Technická univerzita v Košiciach, Boženy Němcovej 7, Košice, Univerzitná knižnica, Veľká konferenčná sála - prízemie,
- 9. jún 2011 o 9:00 hod. - Technická univerzita vo Zvolene, ul. T. G. Masaryka 24, Zvolen - Prednášková miestnosť B 8,
- 15. jún 2011 o 9:00 hod. - Technická univerzita Žilina, Ul. 1. mája, Žilina, Fakulta špeciálneho inžinierstva, budova B, 2. poschodie, miestnosť č. B 204.
     Semináre sú určené pre malé podniky, vrátane mikropodnikov, stredné a veľké podniky, ktoré sú oprávnenými žiadateľmi v rámci vyhlásených výziev a ich partnerov. Výzva viazaná na opatrenie 2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe je určená pre žiadateľov zo Slovenska, okrem Bratislavského kraja. Druhá výzva je zameraná na opatrenie 4.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe v Bratislavskom kraji. V oboch výzvach budú finančne podporené projekty priemyselného (aplikovaného) výskumu a experimentálneho vývoja z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu s cieľom rozvoja priamej spolupráce podnikov s akademickou sférou.
     Na stretnutiach so žiadateľmi v Bratislave, Košiciach, Zvolene a Žiline pracovníci ASFEU bližšie vysvetlia podmienky predmetných výziev, kritériá oprávnenosti žiadateľov a partnerov, problematiku schémy štátnej pomoci, intenzity pomoci, vypracovania žiadosti o nenávratný finančný príspevok, náležitosti opisu projektu, rozpočtu projektu a oprávnenosti výdavkov.
     Podrobné informácie o podmienkach aktuálnych výziev sú zverejnené na internetovej stránke ASFEU www.asfeu.sk v časti Operačný program Výskum a vývoj, Aktuálne výzvy. Otázky záujemcov je možné posielať na adresu opvav@asfeu.sk alebo konzultovať osobne v regionálnych informačných kanceláriách, ktorých kontakty sú dostupné na internetovej stránke ASFEU alebo v úplnom znení aktuálnych výziev.

Bratislava 2. jún 2011