» Aktuality » Informácie k výzve určenej vysokým školám a SAV odznejú na seminároch organizovaných ASFEU

Informácie k výzve určenej vysokým školám a SAV odznejú na seminároch organizovaných ASFEU

20.01.2012

     Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU) pripravila informačné semináre pre záujemcov o nenávratný finančný príspevok z výzvy vyhlásenej dňa 22. decembra 2011 v rámci operačného programu Vzdelávanie.
    
V Žiline a v Košiciach sa uskutočnia 23. a 24. januára 2012 semináre k aktuálnej výzve zameranej na podporu zlepšenia kvality vysokých škôl a Slovenskej akadémie vied. Počas stretnutí zástupcovia ASFEU priblížia záujemcom podmienky vyhlásenej výzvy, ako aj spôsob vypĺňania niektorých povinných formulárov v rámci projektu. Presné termíny a miesta konania seminárov sú zverejnené na internetovej stránke ASFEU www.asfeu.sk (časť Operačný program Vzdelávanie, Informačné semináre a konferencie).
     Na výzvu z opatrenia 1.2 Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti je vyčlenená celková suma finančnej pomoci z Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu 50 miliónov eur. Minimálna výška nenávratného finančného príspevku (NFP) predstavuje 500-tisíc eur, maximálna až 2 milióny eur na jeden projekt. Žiadosti o NFP je potrebné zamerať na skvalitnenie študijných programov vysokých škôl, zefektívnenie správy a manažmentu vysokých škôl, podporu rozvoja ľudských zdrojov vo výskume a vývoji, medzinárodnú spoluprácu medzi vysokými školami, organizáciami výskumu a vývoja a súkromným sektorom na národnej i medzinárodnej úrovni. Projekty je možné predkladať do ASFEU do 27. februára 2012. Viac informácií k výzve je prístupných na www.asfeu.sk.