» Ministerstvo » Kontrolná činnosť » Informácia o vybavovaní sťažností a petícií fyzických a právnických osôb za rok 2012

Informácia o vybavovaní sťažností a petícií fyzických a právnických osôb za rok 2012

Informácia
 
o vybavovaní sťažností a petícií fyzických a právnických osôb
v rezorte školstva za rok 2012
 
 
 
 
 
I.                   Úvod
 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Štátna školská inšpekcia, priamo riadené organizácie ministerstva, a verejné vysoké školy (ďalej len „rezort školstva“), vybavovali v roku 2012 sťažnosti a petície právnických a fyzických osôb v zmysle zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení zákona 289/2012 Z. z. (ďalej len „zákon č. 9/2010 Z. z.“). Oblasť vybavovania petícií  sa spravovala v sledovanom období zákonom č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení zákona č. 242/1998 Z. z. (ďalej len „zákon č. 85/1990 Zb.“).
 
      V súlade s vyššie uvedenými právnymi predpismi bolo v rezorte školstva zaevidovaných a následne vybavených v roku 2012:
 
620 sťažností fyzických a právnických osôb, z ktorých 25 nebolo vybavených v roku 2012 a ich vybavovanie prešlo do  roku 2013,
               
                    6  petícií,
 
421  iných podaní – písomností fyzických osôb a právnických osôb, ktoré nespĺňali kritériá sťažností.  
             
     Z celkového počtu  620  prijatých sťažností a 6 petícií v roku 2012 v rezorte školstva bolo z titulu vecnej príslušnosti postúpených 104  sťažností podľa § 9 zákona č. 9/2010
Z. z. ako je uvedené v prílohách (tabuľka „A“) tejto „Informácii o vybavovaní sťažností a petícií fyzických a právnických osôb v rezorte školstva za rok 2012“ (ďalej len „Informácia“).
 
Z vyššie uvedeného celkového počtu podaní bolo 318 sťažností a 5 petícií prešetrených priamo orgánom, ktorému boli podania doručené.
 
Z celkového počtu sťažností a petícií bolo odložených v zmysle zákona č. 9/2010 Z. z.  173 sťažností a to z  dôvodov, uvedených v nasledovných ustanoveniach:
 
podľa § 5 ods. 7 :                   12       (nepotvrdenie znenia emailu zo strany sťažovateľa do  piatich dní)
podľa § 6 ods. 1 písm. a)
a§ 5 ods. 5 zák. 85/1990        85       (neobsahuje náležitosti)
       podľa § 6 ods. 1 písm. b)    7     (vo veci koná súd, prokuratúra, orgán činný v trest. konaní)
podľa § 6 ods. 1 písm. c)       22        (sťažnosť sa týka inej osoby, než ktorá ju podala –  bez splnomocnenia)
podľa § 6 ods. 1 písm. e)         2        (ďalšia opakovaná sťažnosť)
 
podľa § 6 ods. 1 písm. f)          2        (sťažnosť proti vybaveniu sťažnosti)
podľa § 6 ods. 1 písm. g)       16       (sťažnosť bola zaslaná na vedomie)
podľa § 6 ods. 1 písm. h)         9        (sťažovateľ neposkytol potrebnú spoluprácu)
podľa § 6 ods. 3                     14        (sťažovateľ neuposlúchol výzvu na doplnenie)
podľa § 8 ods. 3                       4                   (späťvzatie sťažnosti)
 
     K 31.12.2012 z celkového počtu 620 sťažností fyzických a právnických osôb zostalo nevybavených 25 sťažností.
 
Z celkového počtu  318 prešetrovaných sťažností a 5 prešetrovaných petícií bolo :
 
     114    opodstatnených sťažností, 
     200    neopodstatnených sťažností a 5 neopodstatnených petícií,
                4   sťažnosti neboli vyhodnotené z dôvodu nemožnosti zistiť objektívny  stav  veci.
 
2. Štatistické údaje o sťažnostiach fyzických a právnických osôb vybavovaných rezortom školstva za rok 2012
 
a)      Ministerstvo
 
Ministerstvo v roku 2012 vybavovalo celkom 81 sťažností. Číselný a vecný prehľad je uvedený v tabuľkách „A“ tejto Informácie.
 
Z celkového počtu 81 ministerstvom zaevidovaných sťažností bolo :
 
              45 sťažností postúpených priamo riadeným organizáciám ministerstva, ŠŠI,  verejným vysokým školám, obciam a vyšším územným celkom,
12  sťažností vybavovaných a prešetrených odborom kontroly ministerstva, z toho   bolo 10 sťažností neopodstatnených a 2 neopodstatnené,
              23   sťažností odložených  (podľa § 6 ods. 1 písm. a), b) c), g),  a § 8 ods. 3 zákona
                     č. 9/2010 Z. z. ).
 
Zároveň treba uviesť, že k 31.12.2012 nebolo vybavenie sťažností v plnej miere ukončené a 1 sťažnosť prešla na vybavenie do roku 2013.
 
b)     ŠŠI
 
            ŠŠI bolo doručených spolu 315 sťažností, z  tohto počtu bolo:
           
30  postúpených sťažností iným orgánom a organizáciám štátnej správy, obciam       a vyšším územným celkom,
             170 sťažností vybavovaných a prešetrených ŠŠI, z toho bolo 81 sťažností  opodstatnených, 85 neopodstatnených, a 4 nevyhodnotené,
             100   odložených sťažností (podľa § 5 ods. 7, § 6 ods. 1 písm. a), b) c), d), e), f),
                      g) a h)  zákona č. 9/2010 Z. z. ).
 
            Zároveň treba uviesť, že k 31.12.2012 nebolo vybavenie sťažností v plnej miere ukončené a 15 sťažnosti prešlo na vybavenie do roku 2013.
           
     Podľa vecného zamerania najviac sťažností poukazovalo na nedostatky v realizácii školských vzdelávacích programov, neplnenie učebných osnov, učebných plánov, nevypracovanie školského vzdelávacieho programu, nízka miera odbornosti vyučovania, nedostatky v hodnotení a klasifikácii prospechu a správania žiakov, šikanovania, nepedagogické správanie, nedostatok učiteľov cudzích jazykov a pod.
 
c)  Priamo riadené organizácie ministerstva
 
            Priamo riadeným organizáciám ministerstva bolo doručených spolu 134sťažností,
       z toho tohto počtu bolo:
                       
       22  sťažností postúpených iným orgánom a organizáciám štátnej správy, obciam
             a vyšším územným celkom,
79  sťažností vybavovaných a prešetrených oddeleniami kontroly priamo riadených organizácií, z toho bolo 23 sťažností opodstatnených, a 56 neopodstatnených,
              29   sťažností odložených (podľa § 6 ods. 1 písm. a), c), e) g), zákona č. 9/2010 Z. z.
 
     Zároveň treba uviesť, že k 31.12.2012 nebolo vybavenie sťažností v plnej miere  ukončené a 4 sťažnosti prešli na vybavenie do roku 2013.
           
     Podľa vecného zamerania najviac sťažností poukazovalo na nedostatky pri neuznaní kreditov na účely priznania kreditového príplatku, nezabezpečenie preventívneho psychologického poradenstva pre pedagogických a odborných zamestnancov v pracovnom čase zameraného na predchádzanie a zvládanie agresivity,  nedodržanie bezpečnosti a ochrany zdravia vo výchove a vzdelávaní, upozornenie na porušenie pracovnej disciplíny, výberové konania na riaditeľku školy a pod.
 
       d)  Verejné vysoké školy
 
Verejným  vysokým  školám bolo doručených a zaevidovaných spolu 90 sťažností,     z  tohto počtu bolo:
     
         57  sťažností vybavovaných a prešetrených zamestnancami kontroly verejných   vysokých škôl, z toho bolo 8 sťažností opodstatnených a 49 neopodstatnených,
  21    odložených sťažností (podľa § 6 ods. 1 písm. a), c), e), zákona č. 9/2010 Z. z. ).
    7    sťažnosti boli postúpené
 
  Zároveň treba uviesť, že k 31.12.2012 nebolo vybavenie sťažností v plnej miere ukončené a 5 sťažnosti prešlo na vybavenie do roku 2013.  
 
     Sťažnosti, ktoré prešetrovali a vybavovali verejné vysoké školy, poukazovali predovšetkým na porušenie vnútorných predpisov univerzity, nesprávnu aplikáciu legislatívnych noriem pri zabezpečovaní činnosti fakulty zamestnancami, platenie a výška školného, spoplatnenie doplňujúceho kurzu, nepripustenie k štátnym záverečným skúškam, nedodržiavanie príslušných ustanovení Zmluvy o nájme nebytových priestorov o prevádzkových hodinách, rušenie nočného pokoja, odmietnutie podpísania dohody o vykonaní práce, dochádzky zamestnancov do školy,  na priebeh rigorózneho konania a pod.
 
3.   Štatistické údaje o prijatých  petíciách  občanov  v zmysle zákona č. 85/1990 Zb.
 
     V rezorte školstva bolo v roku 2012 prijatých 6 petícií od fyzických a právnických osôb.    
 
a)      Ministerstvo
 
Ministerstvo v roku 2012 vybavovalo celkom 4 petície,  ktoré prešetrovali priamo zamestnanci ministerstva. Číselný prehľad je uvedený v tabuľke „A“ tejto Informácie.
 
b)     ŠŠI
 
V roku 2012 riešila ŠŠI 1 petíciu, ktorú postúpila inému orgánu štátnej správy na vybavenie.
 
c)      Priamo riadené organizácie  ministerstva
 
Priamo riadeným organizáciám ministerstva bola v roku 2012 doručená 1 petícia, ktorá bola prešetrená.
 
d)     Verejné vysoké školy
 
V roku 2012 nebola vysokým školám doručená žiadna petícia.
 
Celkovo možno konštatovať, že v petíciách doručených rezortu školstva občania žiadali ukončenie segregácie a diskriminácie rómskych detí na Slovensku, podporu legislatívneho zámeru vlády na posilnenie kompetencií samosprávnych krajov, za preplácanie dopravného pre slovenské deti na národnostne zmiešanom území, za zachovanie školskej jedálne pri SŠ, za odvolanie zástupkyne riaditeľky školy – neprimeraný prístup k podriadeným.
 
 4. Štatistické údaje o počtoch iných podaní fyzických a právnických osôb za rok 2012  v rezorte školstva
 
Rezort školstva, okrem sťažností a petícií, zaevidoval spolu 421 podaní (žiadosti, podnety, návrhy, oznámenia, vyjadrení názoru a pod.), ktoré boli vyhodnotené ako „iné podania“ z dôvodu, že nespĺňali požiadavky ustanovené v § 4 ods. 1 a 2 zákona             č. 9/2010 Z. z. Číselný prehľad je uvedený v tabuľke „C“ tejto Informácie.
 
Najviac podaní sa týkalo pracovnoprávnych vzťahov, netransparentných výberových konaní,   netransparentného čerpania a použitia finančných prostriedkov v rámci originálnych a prenesených kompetencií, prešetrenia požívania alkoholu učiteľmi základných a stredných škôl, mobingu zamestnancov škôl a školských zariadení, porušovania predpisov v školstve,  konania starostov obcí ako zriaďovateľov škôl, ktoré bolo v rozpore s právnymi predpismi, netransparentný postup pri navyšovaní počtu žiakov.
 
 
5. Záver
 
Všetky orgány verejnej správy, ktoré sťažnosti a petície v zmysle zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach a zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve prešetrujú a vybavujú,  v prípade ich opodstatnenosti ich štatutárny zástupca prijíma opatrenia na odstránenie nedostatkov a príčin ich vzniku, ktorých plnenie sa kontroluje. 
 
 
 
 
Zoznam príloh :
Tabuľka „A“
Zostava „B“
Tabuľka „C“
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 
Tabuľka „A“ – Údaje o počtoch, druhoch, spôsobe vybavenia   a opodstatnenosti podaní agendy petícií a sťažností za rok 2012
 
Názov vyplňujúceho
subjektu:
Adresa: . Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a  športu SR,
Stromová 1,
 813 30 Bratislava
 
Ministerstvo*
ÚOŠS*
 
organizácie
 
ObÚ
 
organizácie
       
PET PET PET PET
a b c1 d1 c2 d2 c3 d3 c4 d4
1. CELKOM 4 81 2 539        
1.1 - z toho z r. 2011 0 1 0 29        
1.2 - z tohto za r. 2012 4 80 2 510        
1.3. vybavených v r. 2012 4 80 2 515        
1.4. nevybavených
(k 31.12.2012)
0   1 0 24        
2. SPÔSOB VYBAVENIA
2.1 Postúpením 0 45 1 59        
2.2 Prešetrením 4 12 1 306        
2.3 Odložením z toho podľa : 0 23 0 150        
2.3.1 § 5 ods. 7 zák. o sť. 0 0 0 12        
2.3.2 § 6 ods. 1 písm. a) zák. o sť., § 5  ods. 5 zákona o pet. práve 0 14 0 71        
2.3.3 § 6 ods. 1 písm. b) zák. o sť. 0 1 0 6        
2.3.4 § 6 ods. 1 písm. c) zák. o sť. 0 3 0 19        
2.3.5 § 6 ods. 1 písm. d) zák. o sť. 0 0 0 0        
2.3.6 § 6 ods. 1 písm. e) zák. o sť. 0 0 0 2        
2.3.7 § 6 ods. 1 písm. f) zák. o sť. 0 0 0 2        
2.3.8 § 6 ods. 1 písm. g) zák. o sť. 0 4 0 12        
2.3.9 § 6 ods. 1 písm. h) zák. o sť., § 6a ods. 1 zák. o pet. práve 0 0 0 9        
2.3.10 § 6 ods. 2 zák. o sť. 0 0 0 14        
2.3.11 § 6 ods. 3 zák. o sť. 0 1 0 3        
3. OPODSTATNENOSŤ
3.1 opodstatnených 0 2 0 112        
3.2 neopodstatnených 4 10 1 190        
3.3 nevyhodnotených 0 0 0 4        
4. OPAKOVANÉ
PODANIA CELKOM
0 0
 
0 13        
4.1 - z toho opodstatnené 0 0 0 4        
4.2              neopodstatnené 0 0 0 9        
5. VRÁTENÉ
PODANIA
0 6 0 87        
   
                       
Vyhotovil: JUDr. Katarína Tomeková,  podpis ....................................dňa 21.1.2013,   tel. 02/59374697
 
Zostava „B“ – Údaje o zameraní petícií a opodstatnených sťažností a opatrenia na odstránenie nedostatkov za rok 2012
 
 
B.1 Zameranie (a príčiny) všetkých petícií:
 
- za ukončenie segregácie a diskriminácie rómskych detí na Slovensku;
- na podporu legislatívneho zámeru vlády na posilnenie kompetencií samosprávnych krajov;
- za preplácanie dopravného pre slovenské deti na národnostne zmiešanom území;
- za „bledomodré stužky“ – platy učiteľom;
- za zachovanie školskej jedálne pri SŠ;
- za odvolanie zástupkyne riaditeľky školy – neprimeraný prístup k podriadeným;
 
B.2 Zameranie (a príčiny) opodstatnených sťažností:
 
B.2.1 – súhrnne
 
- neúplnosť vydaných rozhodnutí o prijatí;
- vyhodnotenie obvodného kola olympiády v rozpore s organizačnými pokynmi;
- neuznanie kreditov na účely priznania kreditového príplatku;
- nedodržanie bezpečnosti a ochrany zdravia vo výchove a vzdelávaní – sťažnosť rodiča;
- porušenie povinností vedúceho zamestnanca v zmysle § 82 zákona č. 311/2001Z. z.
  v platnom znení a § 9 zákona č. 552/2003 Z. z.  v platnom znení;
- nepriznanie kreditov za vykonanú štátnu skúšku z anglického jazyka a literatúry;
- nepriznanie kreditov za vykonanú rigoróznu skúšku;
- neplnenie povinností zodpovedných zamestnancov pri zmenách  organizačnej štruktúry
  a zmenách riadiacich kompetencií v súvislosti s odovzdávaním funkcie a majetku vrátane
  knižničného fondu, za ktorý zodpovedali (neznalosť všeobecne záväzných právnych
  predpisov a vnútorných predpisov fakulty zodpovedajúcich zamestnancov);
- nespokojnosť s prevádzkou a kvalitou ŠJ pri FEI STU;
- nezákonný priebeh a výsledky rozhodnutia v habilitačnom konaní na Filozofickej fakulte
  UKF v Nitre;
- nedostatky administratívneho charakteru v pedagogickom procese;
- námietka voči posúdeniu obhajovanej práce pri štátnych skúškach;
- porušenie pracovného poriadku – vulgárne správanie sa zamestnanca;
- dochádzka zamestnancov – nesúlad s vnútornými predpismi ŽU ZA;
- aktivity vo vedeckovýskumnej a publikačnej činnosti nezodpovedajúce požiadavkám
  kladeným na výkon funkcie profesora;
- výberové konanie na riaditeľku ZUŠ;
- prideľovanie práce hospodárke;
- nepriznanie kreditového príplatku;
- nedodržanie príslušných ustanovení Zmluvy o nájme nebytových priestorov
  o prevádzkových hodinách – rušenie nočného pokoja;
- nezákonný priebeh a výsledky rozhodnutia v habilitačnom konaní na FF UKF NR;
- nesplnenie povinnosti zodpovedných zamestnancov pri zmenách organizačnej štruktúry
  a zmenách riadiacich kompetencií v súvislosti s odovzdávaním funkcie a majetku;
- nedostatky v realizácii školských vzdelávacích programov, neplnenie učebných osnov,
  učebných plánov;
- nízka miera odbornosti vyučovania, nízka úroveň vyučovania, prijímanie pedagogických
  zamestnancov v rozpore s právnymi predpismi;
- nedostatky v hodnotení a klasifikácii prospechu a správania žiakov;
- nedostatky v organizácii vyučovania, v tvorbe rozvrhu, prekračovanie povoleného počtu
  žiakov v triedach, neodučené hodiny, nedostatky v evidencii vymeškaných hodín;
- nedostatky v procese vydávania vysvedčení a v obsahu vysvedčení;
- nedostatočné riešenie prejavov šikanovania a iných foriem agresívneho správania sa žiakov;
- nevhodné postupy riadiacich zamestnancov voči učiteľom, nedostatky v komunikácii
  s podriadenými zamestnancami;
- nevhodné postupy pedagogických zamestnancov porušujúce práva žiakov (urážky, zosmieš-
  ňovanie, používanie fyzických trestov);
- nevhodná komunikácia vedúcich pedagogických zamestnancov a ostatných pedagogických
  zamestnancov so zákonnými zástupcami žiakov;
- nedostatky v zabezpečovaní ochrany  zdravia a bezpečnosti žiakov;
- nedostatky pri vybavovaní podaní občanov (neobjektívne prešetrenie, nesprávne vybavenie,
  neprešetrenie, chyby pri evidencií sťažností);
- platenie a výška školného;
- spoplatnenie doplňujúceho kurzu;
- hodnotenie skúšajúceho a pripustenie ku ŠZS;
 
 
    Medzi príčiny negatívnych javov patrí neznalosť alebo aj ignorovanie a úmyselné porušovanie právnych predpisov, neefektívne kontrolné systémy škôl a neochota vedúcich zamestnancov prijímať a realizovať systémové opatrenia, nepripravenosť vedúcich zamestnancov škôl prijímať a uplatňovať účinné opatrenia na obmedzenie prejavov agresívneho správania žiakov, nepripravenosť pedagogických zamestnancov na efektívne riešenie výchovných problémov, čoho dôsledkom je aj nezvládnutie zvyšujúcej sa psychickej náročnosti učiteľského povolania.
 
B.2.2 – opakovaných
 
- nedodržanie bezpečnosti a ochrany zdravia vo výchove a vzdelávaní;
 
 
B.3 Charakter opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov a príčin ich vzniku:
 
B.3.1 Opatrenia pracovnoprávne:
 
-          voči zamestnancom vlastného subjektu pracujúcim na úseku (odbore) kontroly: 0
     
-          voči zamestnancom vlastného subjektu na iných úsekoch činnosti:
-          odobratie osobného príplatku na 1 mesiac zodpovednému zamestnancovi,
-          skončenie pracovného pomeru so zodpovedným zamestnancom,
-          upozornenie zamestnanca na povinnosť prizývať zástupcu z pracoviska, budúcich habilitantov, na zasadnutia vedeckej rady;
-          upozornenie na porušenie pracovnej disciplíny za porušenie právnych predpisov pri vybavovaní sťažnosti;
-          krátenie osobného príplatku vedúceho zamestnanca;
 
 
 
 
-          voči zamestnancom iných subjektov podľa § 24 zákona o sťažnostiach                  (s uvedením výšky pokuty): 0
 
 
B.3.2 Opatrenia iné, napr.:
-          odstúpené na konanie trestnoprávne:  0
 
-          odstúpené na konanie súdne: 0
 
-          organizačné:
 
-          upozornenia na administratívne nedostatky;
-          vykonanie kontroly a prijatie záverov;
-          upozornenie školských inšpektorov, aby pri prešetrovaní sťažností a formulovaní výsledku ich prešetrenia vychádzali z úplných a komplexných informácií vo veci;
 
-          iné (pomenujte):
 
-          anulovanie výsledkov výberového konania na riaditeľku ZUŠ starostkou;
-          prepracovanie pracovnej náplne hospodárky;
-          priznanie kreditového príplatku;
-          vypracovanie školského vzdelávacieho programu, resp. jeho zosúladenie s právnymi predpismi,
-          vypracovanie internej smernice o postupe voči šikanovaniu a zabezpečenie monitorovania šikanovania,
-          zrušenie rozhodnutí riaditeľov škôl vydaných v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi,
-          prijatie pedagogických zamestnancov s odbornou a pedagogickou spôsobilosťou, zlepšenie kvalifikačnej štruktúry pedagogického zboru a odbornosti vyučovania,
-          doplnenie školského poriadku o výkon práv a povinností zákonných zástupcov žiakov a pravidlá vzťahov žiakov s pedagogickými zamestnancami;
-          vypracovanie školského vzdelávacieho programu, resp. jeho zosúladenie s právnymi predpismi;
-          vypracovanie internej smernice o postupe voči šikanovaniu a zabezpečenie monitorovania šikanovania;
-          zrušenie rozhodnutí riaditeľov škôl vydaných v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi;
-          prijatie pedagogických zamestnancov s odbornou a pedagogickou spôsobilosťou, zlepšenie kvalifikačnej štruktúry pedagogického zboru a odbornosti vyučovania;
-          vypracovanie plánu ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov;
-          skvalitnenie kontrolnej činnosti vykonávanej riadiacimi zamestnancami;
-          zefektívnenie organizácie vyučovania;
-          realizovanie preventívneho programu k eliminovaniu agresívneho správania žiakov;
-          rešpektovanie výsledkov psychologického vyšetrenia pri výchove a vzdelávaní žiaka;
-          vypracovanie individuálneho výchovno – vzdelávacieho programu žiaka;
-          zabezpečenie materiálno – technických podmienok na vyučovanie;
-          vypracovanie interného dotazníka na zisťovanie šikanovania a agresívneho správania žiakov;
-          zabezpečenie účasti pedagogických zamestnancov na vzdelávacích programoch;
 
 
 
 
 
Za subjekt : Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
 
vyhotovil: KatarínaTomeková, JUDr.                                     .................................................                                                        tel. 02/59374697
 
Dňa 21.1.2013
 
Počet príloh :  2 listy 
                                                                                                                  
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabuľka „C“ – Údaje o počtoch iných podaní
(Žiadosti, podnety, návrhy, oznámenia a pod.) za rok 2012
 
 
 
Názov vyplňujúceho
subjektu: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a  športu SR,
Stromová 1,
813 30 Bratislava
 
Ministerstvo*
ÚOŠS*
 
 
organizácie
 
ObÚ
 
organizácie
a b c1
 
c2
 
c3
 
c4
 
 
1
 
 
CELKOM
129 292    
 
1.1
 
- z toho z r. 2011
 
0 12    
 
1.2
 
- z toho za r. 2012
 
129 280    
 
1.3
 
vybavených v r. 2012
 
129 280    
 
1.4
 
 
nevybavených
(k 31.12.2012)
0 12    
 
 
 
Poznámka:  Tabuľka zahŕňa len údaje o počtoch iných podaní, ktoré sú okrem hlavnej agendy vybavované v orgánoch verejnej správy na úseku petícií a sťažností
 
 
 
 
 
Vyhotovil: JUDr. Tomeková Katarína,   podpis ....................................              dňa:   21.1.2013 .tel..02/59374697
 
 
 
 
 
 
 
 
Informácia
 
o vybavovaní sťažností a petícií fyzických a právnických osôb
v rezorte školstva za rok 2012
 
 
 
 
 
I.                   Úvod
 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Štátna školská inšpekcia, priamo riadené organizácie ministerstva, a verejné vysoké školy (ďalej len „rezort školstva“), vybavovali v roku 2012 sťažnosti a petície právnických a fyzických osôb v zmysle zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení zákona 289/2012 Z. z. (ďalej len „zákon č. 9/2010 Z. z.“). Oblasť vybavovania petícií  sa spravovala v sledovanom období zákonom č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení zákona č. 242/1998 Z. z. (ďalej len „zákon č. 85/1990 Zb.“).
 
      V súlade s vyššie uvedenými právnymi predpismi bolo v rezorte školstva zaevidovaných a následne vybavených v roku 2012:
 
620 sťažností fyzických a právnických osôb, z ktorých 25 nebolo vybavených v roku 2012 a ich vybavovanie prešlo do  roku 2013,
               
                    6  petícií,
 
421  iných podaní – písomností fyzických osôb a právnických osôb, ktoré nespĺňali kritériá sťažností.  
             
     Z celkového počtu  620  prijatých sťažností a 6 petícií v roku 2012 v rezorte školstva bolo z titulu vecnej príslušnosti postúpených 104  sťažností podľa § 9 zákona č. 9/2010
Z. z. ako je uvedené v prílohách (tabuľka „A“) tejto „Informácii o vybavovaní sťažností a petícií fyzických a právnických osôb v rezorte školstva za rok 2012“ (ďalej len „Informácia“).
 
Z vyššie uvedeného celkového počtu podaní bolo 318 sťažností a 5 petícií prešetrených priamo orgánom, ktorému boli podania doručené.
 
Z celkového počtu sťažností a petícií bolo odložených v zmysle zákona č. 9/2010 Z. z.  173 sťažností a to z  dôvodov, uvedených v nasledovných ustanoveniach:
 
podľa § 5 ods. 7 :                   12       (nepotvrdenie znenia emailu zo strany sťažovateľa do  piatich dní)
podľa § 6 ods. 1 písm. a)
a§ 5 ods. 5 zák. 85/1990        85       (neobsahuje náležitosti)
       podľa § 6 ods. 1 písm. b)    7     (vo veci koná súd, prokuratúra, orgán činný v trest. konaní)
podľa § 6 ods. 1 písm. c)       22        (sťažnosť sa týka inej osoby, než ktorá ju podala –  bez splnomocnenia)
podľa § 6 ods. 1 písm. e)         2        (ďalšia opakovaná sťažnosť)
 
podľa § 6 ods. 1 písm. f)          2        (sťažnosť proti vybaveniu sťažnosti)
podľa § 6 ods. 1 písm. g)       16       (sťažnosť bola zaslaná na vedomie)
podľa § 6 ods. 1 písm. h)         9        (sťažovateľ neposkytol potrebnú spoluprácu)
podľa § 6 ods. 3                     14        (sťažovateľ neuposlúchol výzvu na doplnenie)
podľa § 8 ods. 3                       4                   (späťvzatie sťažnosti)
 
     K 31.12.2012 z celkového počtu 620 sťažností fyzických a právnických osôb zostalo nevybavených 25 sťažností.
 
Z celkového počtu  318 prešetrovaných sťažností a 5 prešetrovaných petícií bolo :
 
     114    opodstatnených sťažností, 
     200    neopodstatnených sťažností a 5 neopodstatnených petícií,
                4   sťažnosti neboli vyhodnotené z dôvodu nemožnosti zistiť objektívny  stav  veci.
 
2. Štatistické údaje o sťažnostiach fyzických a právnických osôb vybavovaných rezortom školstva za rok 2012
 
a)      Ministerstvo
 
Ministerstvo v roku 2012 vybavovalo celkom 81 sťažností. Číselný a vecný prehľad je uvedený v tabuľkách „A“ tejto Informácie.
 
Z celkového počtu 81 ministerstvom zaevidovaných sťažností bolo :
 
              45 sťažností postúpených priamo riadeným organizáciám ministerstva, ŠŠI,  verejným vysokým školám, obciam a vyšším územným celkom,
12  sťažností vybavovaných a prešetrených odborom kontroly ministerstva, z toho   bolo 10 sťažností neopodstatnených a 2 neopodstatnené,
              23   sťažností odložených  (podľa § 6 ods. 1 písm. a), b) c), g),  a § 8 ods. 3 zákona
                     č. 9/2010 Z. z. ).
 
Zároveň treba uviesť, že k 31.12.2012 nebolo vybavenie sťažností v plnej miere ukončené a 1 sťažnosť prešla na vybavenie do roku 2013.
 
b)     ŠŠI
 
            ŠŠI bolo doručených spolu 315 sťažností, z  tohto počtu bolo:
           
30  postúpených sťažností iným orgánom a organizáciám štátnej správy, obciam       a vyšším územným celkom,
             170 sťažností vybavovaných a prešetrených ŠŠI, z toho bolo 81 sťažností  opodstatnených, 85 neopodstatnených, a 4 nevyhodnotené,
             100   odložených sťažností (podľa § 5 ods. 7, § 6 ods. 1 písm. a), b) c), d), e), f),
                      g) a h)  zákona č. 9/2010 Z. z. ).
 
            Zároveň treba uviesť, že k 31.12.2012 nebolo vybavenie sťažností v plnej miere