» Aktuality » Informácia o pozastavení (predĺžení) výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na podporu zlepšenia kvality vysokých škôl s kódom OPV-2012/1.2/04-SORO

Informácia o pozastavení (predĺžení) výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na podporu zlepšenia kvality vysokých škôl s kódom OPV-2012/1.2/04-SORO

11.09.2012

     Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ ako Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre operačný program Vzdelávanie informuje oprávnených žiadateľov, že na základe § 13 ods. 8 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov (zákon o pomoci a podpore) pozastavuje (predlžuje) výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) na podporu zlepšenia kvality vysokých škôl s kódom OPV-2012/1.2/04-SORO.
     Dôvodom je zmena podmienok poskytnutia pomoci uvedených v § 13 ods. 3 písm. d) zákona o pomoci a podpore vo vzťahu k oprávnenosti výdavkov realizácie projektu (zmena prílohy č. 4 Zoznam oprávnených a neoprávnených výdavkov a formulára povinnej prílohy žiadosti o NFP Rozpočet projektu) na dobu 17 kalendárnych dní.
     Podľa § 13 ods. 8 zákona o pomoci a podpore sa doba pozastavenia výzvy nepočíta do lehoty na predkladanie žiadostí o NFP, čím sa lehota na predkladanie žiadostí o NFP predĺži o dobu pozastavenia výzvy.
     Žiadosti o NFP podané do termínu pozastavenia výzvy sú žiadatelia oprávnení doplniť alebo zmeniť najneskôr do dátumu uzavretia výzvy, t. j. do 15. októbra 2012.
     Bližšie informácie nájdete na webovej stránke www.asfeu.sk.