» Veda a technika » Medzinárodná vedecko-technická spolupráca » Multilaterálna spolupráca » ILL

ILL

ILL 20/20  Central European Neutron Initiative - Institut Max von Laue – Paul   Langevin 
 
Základný výskum sa zameriava na jadrovú fyziku, fyziku častíc, vedy o Zemi, fyziku kondenzovanej hmoty, chémiu, biológiu, materiály a inžiniersku činnosť. Ovplyvňuje spoločenské výzvy a problémy – udržateľné zdroje energie, lepšia zdravotná starostlivosť, čistejšie životné prostredie a nové materiály pre najmodernejšie technológie.
Ústav Laue-Langevina je medzinárodným výskumným strediskom, ktoré je na čele vedy o neutrónoch a neutrónovej technológie a prevádzkuje jeden z najsilnejších zdrojov  neutrónov na svete, ktorý zásobuje silnými lúčmi neutrónov súpravu 40 vysokovýkonných nástrojov. Zariadenia a odborné poznatky sú k dispozícii pre hosťujúcich vedcov,pričom každý rok ILL 202/20 prijme okolo 1 200 výskumníkov z viac ako 40 krajín za účelom vykonania vyše 800 experimentov. Odborné poznatky vedcov z ILL 20/20 v oblasti výskumu neutrónov a technológií (chemici, fyzici, biológovia, kryštalografici) sa uplatňujú aj v oblasti magnetizmu a jadrovej energie. Členské štáty EÚ spolu s Európskou komisou uvedú do prevádzky alebo dokončia infraštruktúrny projekt ILL 20/20 do roku 2015. Slovenská republika je členskou krajinou zastúpenou UK v Bratislave vykonávajúcou práce a činnosti, ako aj účasť na valnom zhromaždení členských štátov a pozorovateľov v ILL 20/20
 
Institut Max von Laue – Paul Langevin (skrátene „ILL“) prevádzkuje v súčasnosti najintenzívnejší zdroj neutrónov na svete- ťažkovodný jadrový reaktor. Produkuje v 50-dňových kontinuálnych cykloch 1,5.1015 neutrónov za sekundu na cm2 pri tepelnom výkone 58 MW. Vznikajúce neutróny s rýchlosťou 20000 km/s sa spomaľujú a redistribujú na termálne (2,2 km/s), horúce (10 km/s), studené (700 m/s) a ultrastudené (10 m/s) a rozvádzajú sa až 120 m dlhými trubicami (neutrónovodmi) do experimentálnych hál s viac ako 40 experimentálnymi stanicami, na ktorých ročne takmer 2000 užívateľov z členských krajín ILL uskutoční viac ako 750 rôznych experimentov v rôznych odboroch – vo fyzike, chémii a kryštalografii, biológii, biochémii, výskume liečiv, materiálovom výskume, inžinierskych vedách, ale aj vo vedách o Zemi (mineralógii, geológii), výskume palív, v štúdiu životného prostredia a archeometrii. Vďaka usporiadaniu experimentálnych staníc je možné vykonávať experimenty aj za veľmi nízkych či vysokých teplôt, vysokých tlakov, či v silných magnetických poliach.
 ILL má formálne štatút nevládnej neziskovej organizácie podľa francúzskej legislatívy (societé civile). Bol založený 19. 1. 1967 podpisom dohody medzi vládami Francúzska a Nemeckej spolkovej republiky, ku ktorým sa 19.7.1974 pripojila vláda Veľkej Británie. Tieto tri krajiny tvoria takzvané Associate Member Countries, čiže krajiny-spoločníci. Tieto krajiny v ILL zastupujú Centre national de la recherche scientifique a Commissariat à l'énergie atomique v prípade Francúzska, Forschungszentrum Jülich v prípade Nemecka a Science and Technology Facilities Council v prípade Veľkej Británie. Títo spoločníci sú vlastníkmi ILL. K nim sa postupne pripojili ako tzv. vedeckí členovia chronologicky Španielsko, Švajčiarsko, Taliansko, Rusko, Dánsko, Poľsko a India. Aby sa umožnilo vedecké členstvo aj malým krajinám, ktoré nie sú schopné platiť pomerne vysoké fixné a prevádzkové náklady, ďalšie krajiny sa stali vedeckými členmi prostredníctvom konzorcií. Konzorcium BELPOLSWENI vytvorili pôvodne Belgicko a Švédsko, potom sa k nim pridalo Poľsko. Prostredníctvom konzorcia Central European Neutron Initiative (skrátene „CENI“) sa stali vedeckými členmi ILL po roku 2004 postupne Rakúsko, Česko a Maďarsko.V oboch konzorciách sú jednotlivé krajiny zastupované vedeckými inštitúciami – v CENI sú to Rakúska akadémia vied, Karlova univerzita v Prahe a Maďarská akadémia vied. Už v roku  2004, ale najmä v súvislosti s prípravou novej dohody medzi CENI a ILL na roky 2009 – 2013, bola k účasti v CENI oslovená aj Slovenská republika. Za reprezentanta Slovenskej republiky v CENI bola na zasadnutí Komisie pre XFEL dňa 10.4.2008 navrhnutá Univerzita Komenského v Bratislave. Vzápätí po poverení zo dňa 26.6.2008 podpredsedom vlády SR a ministrom školstva SR boli Univerzitou Komenského zahájené bilaterálne a multilaterálne rokovania s predstaviteľmi CENI a ILL o znení Zmluvy o vedeckom členstve (skrátene „Zmluvy“) medzi konzorciom CENI a ILL. Zmluvu z poverenia ministra školstva a podpredsedu vlády SR podpísal za SR rektor Univerzity Komenského 5.11.2009. Zmluva predpokladá rozšírenie CENI o ďalšie krajiny. O členstvo v CENI už prejavilo záujem Slovinsko a Bulharsko, s ktorými prebiehajú rokovania.
Zastúpenie v orgánoch CENI – ILL 
Prof. Mgr. Pavol Balgavý, CSc. – člen Riadiaceho výboru CENI
RNDr. Marian Reiffers, DrSc. – člen Vedeckej rady ILL
RNDr. Ľubomír Smrčok, CSc. – člen Subkomisie Vedeckej rady ILL pre materiálový výskum 

Finančný príspevok SR a realizované projekty v ILL 

Za členstvo v CENI a tým aj za možnosti realizovať experimenty v ILL prispieva SR do rozpočtu ILL cca 160 tisíc € ročne, čo reprezentuje cca 0,15% meracieho času – čo sú 2-3 meracie dni. Vďaka kvalite navrhovaných projektov, slovenské pracoviská túto kvótu prekračujú. Doteraz boli realizované experimentálne projekty: 
2009:   Dynamika reakcií v tuhej fáze v prudko ochladenej tavenine Na3AlF6-Al2O3, RNDR. Ľ. Smrčok, CSc., ÚACH SAV v Bratislave
WALP peptidy vo fosfolipidových vezikulách, Prof. Mgr. P. Balgavý, CSc, , FaF UK v Bratislave
2010:   Neutrónové monokryštálové difrakčné štúdium komplexu [Cu3(en)2(CN)4(H2O)] so zmiešanými valenciami Cu(I)-Cu(II): X-N určenie elektrónovej štruktúry, Doc. Ing. J. Kožíšek, CSc, FCHPT STUv Bratislave
2011:   Štúdium dynamiky krátkych vodíkových väzieb v difosforečnane fenylamónia pomocou neelastického rozptylu neutrónov, RNDr. Ľ., Smrčok, CSc., ÚACH SAV v Bratislave
Nový prístup k samousporiadavaniu polymérov do nanočastíc rozpustných vo vode, RNDr. M. Sedlák, DrSc. ÚEF SAV v Košiciach
Precízne kalibrácie detektorov pre merania oneskoreného štiepenia po beta premene, Mgr. S. Antalic, PhD., FMFI UK v Bratislave
Linky: ILL – Neutrons for Science: http://www.ill.eu/
            ILL-Slovensko: http://www.saske.sk/ill-sk/