» Deti a mládež » Medzinárodná spolupráca v oblasti detí a mládeže » Európska Únia » Štruktúrovaný dialóg » III. Írsko-Litva-Grécko

III. Írsko-Litva-Grécko

Hlavnou tematickou prioritou tohto cyklu sa stalo „Sociálne začlenenie mladých ľudí po celej Európe“. 

Írske predsedníctvo – Závery z Európskej konferencie mládeže v Dubline
Mládežnícka konferencia EÚ je jedným z prvkov procesu Štruktúrovaného dialógu, ktorý združuje mladých ľudí a politikov z celej Európskej únie, aby spoločne diskutovali o rozvoji politiky mládeže na národnej i európskej úrovni.

Počas írskeho predsedníctva sa Mládežnícka konferencia EÚ konala v Dubline v období od 11. do 13. marca 2013.
Konferencia sa venovala siedmim tematickým oblastiam, ktoré boli čerpané z výsledkov národných konzultácií poskytnutých 27. členskými štátmi a 10. medzinárodnými mimovládnymi organizáciami (MVO). Išlo o tieto oblasti:
 • Zamestnanosť – Zamestnanosť vedie k začleneniu
 • Vzdelávanie – Inkluzívne vzdelávanie pre všetkých mladých ľudí
 • Spolupráca – Rovnaké práva a rovnaké príležitosti pre všetkých pri zapojení sa do občianskeho života
 • Sociálne zabezpečenie – Prístup k sociálnemu zabezpečeniu
 • Podpora – Sociálne a mládežnícke služby pre mládež
 • Mládežnícke organizácie – Vytvorenie mládežníckych organizácii a následne sociálne začlenenie
 • Kvalita – Predpoklad kvalitnej práce s mládežou z čoho môže následne prameniť sociálne začlenenie
Po niekoľkých plenárnych zasadnutiach a rokovaniach pracovných skupín bol súbor týchto spoločných záverov na konferencii prijatý. Tie sa odrazili aj v dokumente Rady o prínose práce s mládežou počas írskeho predsedníctva, ktoré speli ku kvalitnému vývoju, pohode a sociálnemu začleneniu mladých ľudí, ktorý bol prijatý členskými štátmi 16. mája 2013.

Litovské predsedníctvo – Závery z Európskej konferencie mládeže vo Vilniuse
Počas litovského predsedníctva sa Mládežnícka konferencia EÚ konala vo Vilniuse v období od 9. do 12. septembra 2013.

Aj počas tejto konferencie sa diskutovalo o siedmich tematických oblastiach, ktoré boli výsledkom národných konzultácií poskytnutých už 28. členskými štátmi (medzičasom sa novým členom Európskej únie stalo Chorvátsko) a 16. medzinárodnými mimovládnymi organizáciami (MVO). Išlo teda o tieto tematické okruhy:
·         PRISPÔSOBIŤ vzdelávanie potrebám mladých ľudí a požiadavkám trhu práce
·         INFORMOVAŤ a VIESŤ mladých ľudí v ich premene
·         UĽAHČIŤ prechod zo školy do práce
·         ZLEPŠIŤ trh práce pre mladých ľudí
·         PODPOROVAŤ samostatnosť mladých ľudí
·         POSILNIŤ úlohu mládežníckych organizácií
·         ROZVINÚŤ medzisektorovú spoluprácu
Aj tento súbor opatrení bol po niekoľkých plenárnych zasadnutiach a rokovaniach pracovných skupín prijatý počas konferencie.
 
Grécke predsedníctvo – Závery z Európskej konferencie mládeže v Solúne
Počas gréckeho predsedníctva sa Mládežnícka konferencia EÚ konala v Solúne  v období od 10. do 12. marca 2014.

Ako zvyčajne, tak aj teraz sa diskutovalo o siedmich tematických oblastiach, ktoré vychádzali z národných konzultácii poskytnutých 28. členskými štátmi a desiatimi medzinárodnými mimovládnymi organizáciami (MVO). Išlo teda o tieto tematické okruhy:
 • Kvalitné vzdelávanie – Záruka rovnakých príležitostí na vzdelávanie pre všetkých
 • Kvalitný prechod – Uľahčiť prechod mladých ľudí k zamestnaniu
 • Kvalitná práca – Zabezpečiť kvalitné pracovné miesta pre mladých ľudí
 • Dialóg a výmena skúsenosti medzi generáciami – Zlepšiť medzigeneračnú solidaritu
 • Aktívne začlenenie – Vytvoriť podmienky pre plné začlenenie mladých ľudí v spoločnosti
 • Mládežnícke podnikanie – Podpora podnikania mladých ľudí
 • Sociálne podnikanie – Podporiť podnikanie s pozitívnym sociálnym vplyvom
Súbor týchto opatrení bol po rokovaniach pracovných skupín a plenárnych zasadnutiach na konferencii prijatý členskými štátmi.