» Medzinárodná spolupráca » Štipendiá a programy » Hospitačný pobyt v Bavorsku - ponuka 2017

Hospitačný pobyt v Bavorsku - ponuka 2017Cieľ pobytu: hospitačný pobyt na nemeckej škole;
Cieľová skupina: učiteľ nemeckého jazyka na základných alebo stredných školách;

Dĺžka: cca. 2 týždne (presný termín odchodu a príchodu si dohodne učiteľ s hostiteľskou školou);
Termín: september - november roku 2017, nemecká strana termín po nominácii bližšie špecifikuje;

Štipendium bavorskej strany: 500 Eur/osoba, ktoré dostane hostiteľská škola na zabezpečenie hospitačného zázemia, ubytovania a stravného pre učiteľov. Pozn.: Hostiteľská škola dostane odporúčanie sumu rozdeliť a za 250 Eur zabezpečiť program a ubytovanie pre učiteľa a druhú polovicu mu poskytnúť ako vreckové. Alebo môže škola učiteľovi vybaviť ubytovanie v penzióne a vyplatiť mu celých 500 Eur na úhradu vlastných nákladov.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu poskytne nominovaným učiteľom príspevok na cestovné.

Podmienky: Vyplnenú prihlášku (v NJ) s vlastnoručným podpisom oskenovať/odfotiť , CV učiteľa spolu s jeho motivačným listom (v NJ) prosíme poslať na email: bavorsko@minedu.sk do 25.05.2017.

Proces: Organizácia uvoľnenia učiteľov je plne v gescii jeho zamestnávateľa - učitelia sa preto vopred dohodnú so svojim riaditeľom školy o uvoľnení na účely hospitačného pobytu, s cieľom svojho ďalšieho vzdelávania apod.
Po výberovom konaní, ktoré sa uskutoční koncom mája 2017, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR nominuje Bavorskému ministerstvu pre vzdelávanie, kultúru, vedu a umenie spolu 10 učiteľov a 2 náhradníkov. Následne pridelí bavorská strana jednotlivých učiteľov do vybraných škôl v Bavorsku a poskytne učiteľom bližšie informácie v dostatočnom časovom predstihu pred samotným hospitačným pobytom.

Pedagogický zamestnanec môže získať kredity za absolvované vzdelávanie v zahraničí, tieto kredity priznáva Akreditačná rada (§ 47a ods. 2 zákona č. 317/2009 Z. z.). Viac informácií TU.