» Štrukturálne fondy EÚ » Programové obdobie 2007 - 2013 » OP Výskum a vývoj (ERDF) » Dokumenty, usmernenia a príručky » Hodnotenie operačného programu Výskum a vývoj
Operačný program Výskum a vývoj EU - ERDF

Hodnotenie operačného programu Výskum a vývoj

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR je ako riadiaci orgán pre operačný program Výskum a vývoj (ďalej len „OP VaV") zodpovedné za hodnotenie OP VaV (článok 47 - 49 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde).

Účelom hodnotení je zlepšiť kvalitu, účinnosť a efektívnosť prípravných, riadiacich a implementačných procesov OP VaV.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ