Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk
» Aktuality » História, súčasnosť a budúcnosť elektrotechniky na Slovensku

História, súčasnosť a budúcnosť elektrotechniky na Slovensku

27.09.2017
História, súčasnosť a budúcnosť elektrotechniky na Slovensku
     Za účasti štátnej tajomníčky Oľgy Nachtmannovej bola dnes slávnostne otvorená vedecká konferencia s názvom „História, súčasnosť a budúcnosť elektrotechniky na Slovensku“ v Banskej Štiavnici. Konferencia bola venovaná otázkam technicky zameraného školstva, ako aj téme efektívnych vyučovacích metód, ktoré majú potenciál zvýšiť záujem žiakov o túto oblasť a neskoršie i profesijnú dráhu v tomto sektore. 
     V úvode svojho vystúpenia štátna tajomníčka zdôraznila význam elektrotechniky pre hospodárstvo Slovenskej republiky. Sektor elektrotechniky spolu s automobilovým a strojárskym priemyslom patria medzi tri hlavné hnacie motory rastu nášho priemyslu. Štátna tajomníčka zvýraznila skutočnosť, že elektrotechnika bude kľúčovým sektorom pri implementácii koncepcie inteligentného priemyslu, resp. priemyslu 4.0. V rezorte školstva ide z hľadiska tejto problematiky predovšetkým o stredné odborné školy a technicky zamerané vysoké školy a univerzity.
     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky venuje tejto oblasti vzdelávania  zvýšenú pozornosť. Úzke prepojenie elektrotechnických odborov na automobilový priemysel dáva veľkú perspektívu v oblasti duálneho vzdelávania, v ktorom už sú zaradené takto zamerané študijné odbory a spoločnosti, ktoré reálne ponúkajú žiakom stredných odborných škôl takúto efektívnejšiu formu vzdelávania.
    V závere svojho vystúpenia štátna tajomníčka uviedla: „O význame, ktorý elektrotechnike rezort školstva prikladá, svedčí aj skutočnosť, že tento odbor  je zaradený medzi vybrané študijné odbory na vysokých školách, ktorým sa poskytuje dotácia na motivačné štipendiá pre študentov. Mladá generácia si vyžaduje kreatívnejšie formy vzdelávania, a to nielen v odborných predmetoch, ale aj všeobecne. Verím, že pripravovaná školská reforma vytvorí lepšie podmienky aj pre vzdelávanie v oblasti elektrotechniky, v rámci ktorých budú využité i podnety z dnešnej konferencie.“
     V rámci sprievodných podujatí konferencie sa štátna tajomníčka zúčastnila odovzdania Ceny primátorky mesta Banská Štiavnica Fakulte elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, ktorú prevzal dekan, pán prof. Dr. Ing. Miloš Oravec.