» Mediálny servis » Archív » Oznamy a správy - archív » Oznamy a správy 2007 » Gremiálna porada sa zaoberala stavom výskumu aj prácou s deťmi a mládežou

Gremiálna porada sa zaoberala stavom výskumu aj prácou s deťmi a mládežou

03.04.2007

     Na 3. gremiálnej porade ministra školstva schválili jej členovia Správu o stave výskumu a vývoja v Slovenskej republike, materiály, ktoré upravujú prácu s deťmi a mládežou a Návrh postupu zavedenia nového modelu vyučovania cudzích jazykov.
    
Správa o stave výskumu a vývoja v Slovenskej republike s vyhodnotením úspešnosti a efektívnosti grantových schém na podporu výskumu a vývoja financovaných z verejných zdrojov je komplexne spracovaným informatívnym dokumentom, ktorý obsahuje vyhodnotenie aktuálneho stavu výskumu a vývoja na Slovensku v roku 2006 a porovnanie so zahraničím. Spracovatelia predložia dokument na medzirezortné pripomienkové konanie, následne na rokovanie Rady vlády SR pre vedu a techniku a koncom apríla na rokovanie vlády SR.
     Gremiálna porada ministra školstva schválila aj vyhlášku MŠ SR o školských strediskách záujmovej činnosti a vyhlášku o centrách voľného času, ako aj Návrh nového systému financovania detských a mládežníckych organizácií. S pripomienkami prijala aj Návrh postupu zavedenia nového modelu vyučovania cudzích jazykov, ktorý po dopracovaní predloží Ministerstvo školstva SR na rokovanie vlády SR.

Bratislava 3. apríla 2007