» Deti a mládež » Aktuality v oblasti detí a mládeže » Globálne fórum OSN v Baku: Mladí ľudia sú hybnou silou politík

Globálne fórum OSN v Baku: Mladí ľudia sú hybnou silou politík

05.11.2014
Globálne fórum OSN v Baku: Mladí ľudia sú hybnou silou politík
Viac ako 700 delegátov z vládneho a mimovládneho sektora rokovalo 28.-30. októbra 2014 v hlavnom meste Azerbajdžanu na prvom globálnom fóre o mládežníckych politikách, počas ktorého sa 165 štátov sveta pripojilo k iniciatíve za rozvoj národných politík pre mládež prijatím “Záväzok z Baku k politikám mládeže”.

Historicky prvé globálne fórum malo za cieľ pomenovať kroky smerujúce k posilneniu implementácie Svetového akčného programu pre mládež na prahu dvadsiateho výročia jeho prijatia v roku 1995. Zúčastnení ministri, vedúci pracovníci rezortov, zástupcovia OSN, výskumníci, aktivisti a pracovníci s mládežou diskutovali o takých mechanizmoch mládežníckej politiky, ktoré by boli inkluzívne, nediskriminujúce, zrozumiteľné, merateľné a založené na dôkazoch. Význam koncepčných riešení podčiarkol aj neustály rast počtu štátov, ktoré vytvorili národný rámec pre mládežnícke politiky. V súčasnosti ich je 127 a ďalších 37 štátov rámec pripravuje. Aj preto je Stratégia Slovenskej republiky pre mládež na roky 2014 – 2020 vnímaná ako moderný medzisektorový dokument, od ktorého sa odvíjajú strategické ciele v oblasti vzdelávania, zamestnanosti, tvorivosti a podnikavosti mladých ľudí, ich participácie, zdravia a zdravého životného štýlu, sociálneho začleňovania a dobrovoľníctva.

Vyslanec GT OSN pre mládež Ahmad Alhendawi vo svojom prejave zdôraznil, že 1,8 miliardy mladých ľudí vo svete nežiada pomoc, ale investíciu do ich budúcnosti, pri ktorej formovaní by stáli ako rovnocenní aktéri. Dokument s názvom Záväzok z Baku k politikám mládeže preto vyzýva na hľadanie synergií medzi mládežníckymi a širšími rozvojovými politikami, najmä v kontexte prípravy post-2015 agendy na úrovni OSN. Kľúčovým faktorom naďalej ostáva miera participácie mládeže, kvalita jej mechanizmov, začlenenie čo najširšieho spektra mladých ľudí do konzultácií a občianska angažovanosť na lokálnej úrovni.

Slovenská republika využila fórum na otvorenie rokovaní medzi štátmi V4 a krajinami východného partnerstva o podpise memoranda v oblasti mládeže, ktoré by umožnilo užšiu spoluprácu a intenzívnejšie výmeny, ako aj účinnejšie zdieľanie know-how z transformačného procesu. „Ak si uvedomíme, že práca s mládežou nie je limitovaná našimi hranicami, objavíme úplne nový rozmer, ktorý sa nás tiež bezprostredne dotýka. Zaradenie mimoriadneho bloku venovaného ebole a videohovor s dobrovoľníkmi v najviac postihnutých krajinách bol silným momentom, ktorý podčiarkol význam koordinácie a vzájomnej solidarity“, uviedol Dean Reš z Rady mládeže Žilinského kraja.

Medzinárodným spoločenstvom bolo kladne vnímané aj to, že fórum neostalo iba v rovine deklarácií a prísľubov, ale vyzvalo aj na konkrétnu akciu. Ako prvý reagoval prezident Azerbajdžanskej republiky Ilham Aliyev, ktorý poskytol 1 milión USD na boj s ebolou. Hoci je Azerbajdžan úspešným príkladom transformujúcej sa krajiny so zodpovedným prístupom ku globálnym témam, kritici tento krok vnímali ako snahu o zlepšenie reputácie krajiny v súvislosti so stavom dodržiavania ľudských práv.

Globálne fórum bolo spoluorganizované Úradom vyslanca generálneho tajomníka OSN pre mládež, UNDP, UNESCO, Radou Európy a Ministerstvom mládeže a športu Azerbajdžanskej republiky. Za Slovenskú republiku sa Fóra zúčastnili Eva Masárová a Miroslava Gajdošová z Odboru mládeže Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Dean Reš z Rady mládeže Žilinského kraja.