» Regionálne školstvo » Financovanie » Financovanie ZUŠ, MŠ, JŠ a školských zariadení prostredníctvom podielových daní

Financovanie ZUŠ, MŠ, JŠ a školských zariadení prostredníctvom podielových daní

Verejné ZUŠ, MŠ, JŠ a školské zariadenia (v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí a VÚC) sú financované od 1. 1. 2005 z výnosu dane z príjmov fyzických osôb, ktoré dostávajú obce a VÚC.

Neštátne ZUŠ, MŠ, JŠ a školské zariadenia, ktorých zriaďovateľom je štátom uznaná cirkev, náboženská spoločnosť, iná právnická osoba alebo fyzická osoba sú financované od 1. 1. 2007 z výnosu dane z príjmov fyzických osôb, ktoré dostávajú obce a VÚC.

Spôsob rozdeľovania a poukazovania výnosu dane z príjmov fyzických osôb do rozpočtu obcí a VÚC upravuje zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov.

Kritériá a váhy rozdeľovania výnosu dane z príjmov fyzických osôb do rozpočtov obcí a rozpočtov VÚC určuje nariadenie vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov.

Zber údajov potrebných na rozdeľovanie a poukazovanie výnosu dane z príjmov fyzických osôb obciam na školstvo sa uskutočňuje podľa §7a zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.
 
Štatistické zisťovanie sa uskutočňuje prostredníctvom výkazu Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 o počte žiakov základných umeleckých škôl, detí materských škôl a školských zariadení a poslucháčov jazykových škôl v územnej pôsobnosti obce, podľa stavu k 15. septembru začínajúceho školského roka. Údaje poskytujú zriaďovatelia škôl a školských zariadení v súčinnosti so školami a školskými zariadeniami v ich zriaďovateľskej pôsobnosti, obce a v osobitnom prípade v oblasti stravovania okresný úrad v sídle kraja prostredníctvom webovej aplikácie výkazu  Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 zverejnenej na adrese: www.vykazy.sk. Štatistické zisťovanie slúži ako podklad pre Ministerstvo financií Slovenskej republiky na rozpočtovanie podielov obcí a VÚC na výnose dane z príjmov fyzických osôb na nasledujúci kalendárny rok.
 
Originálne kompetencie obcí aj VÚC na úseku školstva sú definované v zákone č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V tomto zákone sú uvedené kompetencie a úlohy pre obce (§ 6 ods. 12) a pre VÚC (§ 9 ods. 12) v oblasti financovania školstva. Tu je uvedená aj povinnosť samosprávy prijať všeobecne záväzné nariadenie, v ktorom určí výšku dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, poslucháča JŠ, dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia.

Informácie o podieloch obcí a VÚC na výnose dane z príjmov fyzických osôb sú zverejnené na adrese: http://www.mfsr.sk/Default.aspx?CatID=3507.