Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk
» Šport » Financovanie športu » Financovanie športu v roku 2018

Financovanie športu v roku 2018


Príspevok uznanému športu (§ 68 zákona č. 440/2015 Z. z.)
Usmernenie
Formulár Žiadosť
Formulár Registre
Výpočet príspevkov uznaným športom na rok 2018 (SCHVÁLENÝ p. ministerkou)
Výpočet smerných súm z roku 2017, z ktorých sa počíta ochranný limit pre nárast alebo pokles podielov športov pre rok 2018 (SCHVÁLENÝ p. ministerkou)
Manuál k súboru na výpočer podielov uznaným športom
Register športovcov do 23 rokov (okrem športov futbal a ľadový hokej)
Register športovcov do 23 rokov športu futbal
Register športovcov do 23 rokov športu ľadový hokej

Príspevok športovcom top tímu (§ 75 ods. 4 zákona č. 440/2015 Z. z.)
Pripravujeme

Príspevok Slovenskému olympijskému výboru (§ 75 ods. 3 písm. b) zákona č. 440/2015 Z. z.)
Príspevok pre SOV na rok 2018 je 1 118 997 eur (SCHVÁLENÝ p. ministerkou).

Príspevok na šport zdravotne postihnutých (§ 75 ods. 3 písm. c) zákona č. 440/2015 Z. z.)
Príspevok na šport zdravotne postihnutých na rok 2018 je 1 958 245 eur (SCHVÁLENÝ p. ministerkou) v zložení:
- činnosť Slovenského paralympijského výboru v sume 1 036 023 eur
- činnosť Slovenského zväzu telesne postihnutých športovcov v sume 467 144 eur
- činnosť Slovenskej asociácie zrakovo postihnutých športovcov v sume 39 165 eur
- činnosť Špeciálnych olympiád Slovensko v sume 296 000 eur
- činosť Deaflympijského výboru Slovenska v sume 119 913 eur
SPOLU: 1 958 245 eur

Výzva na poskytnutie dotácie F-2018-DOT01 (§ 70 ods. 1 zákona č. 440/2015 Z. z.)
(otvorená od 18.12.2017 do 31.01.2018)

Text výzvy
Formulár žiadosti
Rozhodnutie p. ministerky:
Účel 01 (neuznané športy)
Účel 02 (organizovanie podujatí)
Účel 03 (školský a vysokoškolský šport a šport pre všetkých)
Účel 04 (značenie turistických trás)
Účel 05 (odmeny športovcom a trénerom)
Účel 06 (pridaná hodnota v popularizácii športu)