» Medzinárodná spolupráca » Medzinárodná spolupráca v oblasti detí a mládeže » Európska únia

Európska únia

     Koordinácia spolupráce v oblasti mládeže sa uskutočňuje v rámci EÚ najmä prostredníctvom aktívnej účasti zástupcov MŠ SR na zasadnutiach Rady EÚ pre vzdelávanie, mládež a kultúru, na rokovaniach pracovnej skupiny Rady EÚ pre mládež, výboru programu Mládež v akcii, na zasadnutiach organizovaných ad-hoc výboroch ako aj na konferenciách a seminároch organizovaných predsedníckymi krajinami. Výsledkami tejto spolupráce sú dokumenty s odporúčaniami k implementácií spoločných cieľov vyplývajúcich z Bielej knihy pre mládež: Nový impulz pre európsku mládež ako aj rôzne dokumenty rozpracúvajúce aktuálne výzvy v oblasti mládeže.