» Medzinárodná spolupráca » Uznávanie dokladov o vzdelaní a odborných kvalifikácií zo zahraničia » EUROPASS » Europass - jazykový pas

Europass - jazykový pas

Do formulára jazykového pasu si môže užívateľ sám zaznamenať svoje štúdium cudzích jazykov a kultúrne skúsenosti i vedomosti. Pre každý jazyk je možné uviesť údaje o absolvovaných skúškach (certifikáty, diplomy a pod.), ale aj o jazykových skúsenostiach a jazykových vedomostiach na základe sebahodnotenia. Prílohou formuláru je tabuľka kritérií pre sebahodnotenie o úrovni porozumenia, hovorenia a písania v cudzom jazyku.

Vytvoriť jazykový pas online

Formuláre jazykového pasu a návody (všetky jazyky)