» Medzinárodná spolupráca » Uznávanie dokladov o vzdelaní a odborných kvalifikácií zo zahraničia » EUROPASS » Europass - dodatok k vysvedčeniu / osvedčeniu

Europass - dodatok k vysvedčeniu / osvedčeniu

Doklad pripojený k vysvedčeniu, výučnému listu a pod. o dosiahnutom stupni odborného vzdelania, ktorý má uľahčiť tretím osobám najmä osobám v zahraničí, aby pochopili význam vysvedčenia alebo osvedčenia z hľadiska schopností získaných držiteľom. Objasňuje odbornú kvalifikáciu, ku ktorej sa vzťahuje, je rovnaký pre všetky osoby, ktoré majú rovnakú kvalifikáciu.

Dodatok k záverečnému dokladu vydanému strednou školou k novovydaným vysvedčeniam v zmysle § 18 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva priamo vzdelávacia inštitúcia. Národné stredisko Europass nevydáva dodatky k vysvedčeniam alebo osvedčeniam.