» Aktuality » Eurofondy pomáhajú v boji s nákazou zvierat

Eurofondy pomáhajú v boji s nákazou zvierat

01.10.2014
Eurofondy pomáhajú v boji s nákazou zvierat
       Základom zdravej potraviny je zdravé zviera. Význam tohto tvrdenia si uvedomujú i slovenskí odborníci a v rámci výskumu realizovanom na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach sa venujú výskumu infekčných chorôb zvierat prenášaných na ľudí prostredníctvom potravín. Skúmanie biologických rizík v potravinách prebieha priamo na univerzite v zriadenom excelentnom pracovisku.
      Centrum excelentnosti pre nákazy zvierat a zoonózy, vybudovala univerzita v spolupráci s Parazitologickým ústavom Slovenskej akadémie vied za viac ako 1,2 milióna eur z prostriedkov Európskej únie. Svoju vedecko-výskumnú činnosť zameralo na biologické riziká potravín, ktoré so sebou prinášajú mikroorganizmy. Cieľom je zabezpečiť potravinovú kvalitu a bezpečnosť prevenciou chorobnosti úžitkových zvierat. „Úlohou projektu je schopnosť izolovať choroboplodné zárodky a určiť aké toxické látky produkujú do svojho prostredia“, spresnil rektor univerzity Emil Pilipčinec.
      „Vážime si schopnosti slovenských vedeckých pracovníkov, ako i úspechy vysokých škôl v tejto oblasti. I preto vítame možnosť financovať práve vedu a výskum prostredníctvom eurofondov a tešíme sa z dosahovaných úspechov“, hovorí minister školstva, vedy, výskumu a športu Peter Pellegrini. “
      V rámci projektu univerzita vybudovala aj jediné laboratórium na Slovensku, v ktorom sa realizuje experimentálny výskum na zvieracích modeloch za veľmi prísnych legislatívnych podmienok v takzvanom bezmikróbnom prostredí. Vedci v ňom skúmajú vzťah medzi potenciálnym zárodkom - patogénom a hostiteľom a objavujú nové očkovacie látky, ktoré chránia nielen zvieratá, ale predovšetkým ľudské zdravie.
      Univerzita v rámci operačného programu Výskum a vývoj z Európskeho fondu regionálneho rozvoja realizuje celkovo šesť projektov v sume viac ako 20,5 milióna eur. Infraštruktúru výskumu a vývoja zrealizovala v hodnote takmer tri milióny eur, zvyšné štyri projekty boli zamerané na infraštruktúru vysokých škôl v celkovej výške 16,3 milióna eur. Univerzita si tak zlepšila nielen podmienky vzdelávacieho procesu a kvalitu výskumných aktivít, ale zvládla tiež rekonštrukciu, dobudovanie objektov, výbavu laboratórií a skvalitnila informačno-komunikačné technológie.
 
O ASFEU
Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ďalej len „ASFEU“) bola zriadená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR v roku 2007. Jej hlavnou úlohou je zabezpečiť proces implementácie pomoci zo štrukturálnych fondov EÚ v programovom období 2007 - 2013. ASFEU plní funkciu Sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom, t. j. vykonáva činnosti v rozsahu úloh delegovaných Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR ako Riadiacim orgánom pre operačné programy Vzdelávanie a Výskum a vývoj. Cieľom ASFEU je zabezpečiť kontinuálny proces prijímania, hodnotenia, finančného riadenia a monitorovania projektov tak, aby ich realizácia prebiehala v súlade s harmonogramom a aby finančné prostriedky určené na programové obdobie 2007 - 2013 boli vyčerpané v maximálnej možnej miere.
 
Kontakt pre médiá:
Kontakt – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR:
Martina Slušná; 0907 910 498; martina.slusna@minedu.sk
 
Kontakt – Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ: Mgr. Gabriela Skalická; tel: +421 (2) 692 99 375; gabriela.skalicka@asfeu.sk