» Regionálne školstvo » Rozvojové projekty v regionálnom školstve » Výzvy na podávanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov zverejnené v roku 2013 » ELEKTRONIZÁCIA A REVITALIZÁCIA ŠKOLSKÝCH KNIŽNÍC – Výzva na podávanie žiadostí o financovanie rozvojového projektu v oblasti obnovy výchovy a vzdelávania

ELEKTRONIZÁCIA A REVITALIZÁCIA ŠKOLSKÝCH KNIŽNÍC – Výzva na podávanie žiadostí o financovanie rozvojového projektu v oblasti obnovy výchovy a vzdelávania

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky oznamuje, že na základe § 4d ods. 1 písm. h) zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 597/2003 Z. z.“) z rozpočtu kapitoly na rok 2013 vyčlenilo finančné prostriedky na financovanie rozvojových projektov zameraných na podporu a rozvíjanie čitateľskej gramotnosti žiakov pod názvom
ELEKTRONIZÁCIA A REVITALIZÁCIA ŠKOLSKÝCH KNIŽNÍC.
Oprávnenými žiadateľmi o finančné prostriedky na realizáciu rozvojového projektu sú v súlade s § 4d, § 6 ods. 1 a § 6a ods. 1 zákona č. 597/2003 Z. z. zriaďovatelia škôl, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie.Žiadosť o finančné prostriedky na realizáciu rozvojového projektu žiadateľ predkladá Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky prostredníctvom odboru školstva príslušného obvodného úradu v sídle kraja v súlade s § 4d zákona č. 597/2003 Z. z.
Žiadosť vrátane povinnej prílohy predkladá žiadateľ odboru školstva príslušného obvodného úradu v sídle kraja (rozhodujúci je dátum prijatia žiadosti na prezentačnej pečiatke v podateľni odboru školstva príslušného obvodného úradu v sídle kraja)
do 15. apríla 2013
Odbor školstva príslušného obvodného úradu v sídle kraja predloží žiadosti Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, sekcii regionálneho školstva, v lehote do 15. mája 2013.