» Štrukturálne fondy EÚ » Programové obdobie 2014 – 2020 » Operačný program Ľudské zdroje » Aktuality » Dotazníkový prieskum pre zhodnotenie administratívnej záťaže

Dotazníkový prieskum pre zhodnotenie administratívnej záťaže

Centrálny koordinačný orgán pripravil anonymný dotazníkový prieskum, ktorého cieľom je zhodnotenie administratívnej záťaže na strane žiadateľov a prijímateľov nenávratného finančného príspevku v procese implementácie projektov spolufinancovaných z EŠIF v programovom období 2014-2020. Očakávame, že výsledky prieskumu pomôžu identifikovať miesta s najväčším potenciálom zníženia administratívnej záťaže a zefektívnenia pravidiel implementácie v prospech žiadateľov a prijímateľov.

Dotazník pozostáva zo 17 uzavretých i otvorených otázok a dostupný online bude  do 31. januára 2018.

V prípade záujmu o zapojenie sa do prieskumu tak môžte urobiť na tomto mieste:
Dotazník administratívnej záťaže žiadateľov a prijímateľov v procese implementácie projektov z fondov EÚ v programovom období 2014-2020.