» Rýchly prístup » Verejné obstarávanie » Dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR » Dotácie v oblasti práce s deťmi a mládežou

Dotácie v oblasti práce s deťmi a mládežou

Finančná podpora sa poskytuje v zmysle ustanovení Zákona č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Cieľom programov finančnej podpory aktivít detí a mládeže pre roky 2008 - 2013 (programy ADAM) je vytvorenie podmienok pre sprehľadnenie a rozšírenie systematickej a účelovo zameranej finančnej podpory aktivít pre deti a mládež mimo procesu formálneho vzdelávania. Programy sú zamerané na finančnú podporu predovšetkým v nasledovných oblastiach:
a) občianska participácia mladých ľudí na živote spoločnosti,
b) dobrovoľníctvo mladých ľudí,
c) informačné a poradenské činnosti pre deti a mládež,
d) neformálne vzdelávanie detí a mládeže,
e) lepšie poznanie situácie detí a mládeže v oblastiach uvedených v oblastiach s využitím výskumu mládeže,
f) vzdelávanie dobrovoľných a profesionálnych pracovníkov s mládežou a mladých lídrov 

Programy sa delia do troch samostatne vyhlasovaných programov:

ADAM 1- Podpora systematickej práce s deťmi a mládežou

ADAM 2 - Podpora projektovej činnosti zameranej na rozvoj práce s deťmi a mládežou

ADAM 3 - Podpora akvizičných a aktivizačných činností pre deti a mládež a podpora sieťovania subjektov na národnej, regionálnej a miestnej úrovni