» Vysoké školstvo » Dokumenty a predpisy » Metodické usmernenia » Odporúčaný postup v súvislosti s komplexnou akreditáciou činností vysokej školy v roku 2014-2015 » Doplňujúce poznámky a komentáre

Doplňujúce poznámky a komentáre

Aplikácia § 113af ods. 1

Ustanovenie § 113af ods. 1 zákona je potrebné vnímať komplexne s ostatnými ustanoveniami zákona. Toto ustanovenie rieši prechodný stav medzi nadobudnutím účinnosti novely zákona k 1.1.2013 a zabezpečeniu riadnej akreditácie študijných programov podľa ustanovení § 83 a 84 zákona. Predmetnou novelou zákona boli zmenené zákonné podmienky pre štandardnú dĺžku štúdia študijných programov, ako aj štandardná záťaž vyjadrená počtom kreditov v externej forme štúdia. Časť existujúcich študijných programov tak svojou skladbou nezodpovedá ustanoveniam zákona, a preto bolo potrebné v prechodných ustanoveniach sa vyrovnať s touto otázkou, čo je predmetom tohto ustanovenia. Z uvedeného ustanovenia nijako nevyplýva, že by tieto študijné programy neboli predmetom komplexnej akreditácie činností vysokej školy, že by sa nemali akreditovať, alebo že by ich nebolo možné odňať, pozastaviť a pod. Okrem toho zákon osobitne rieši v ďalších ustanoveniach externú formu štúdia, keďže v jej prípade boli zavedené najväčšie zmeny (počet kreditov za rok a zmena štandardnej dĺžky štúdia).

Záverečný komentár

Ministerstvo nie je oprávnené poskytovať právne záväzný výklad zákona o vysokých školách, preto aj uvedené odporúčania je potrebné vnímať len ako odporúčaný postup pre vysoké školy, ktorý ich upozorňuje na niektoré súvislosti a súčasne navrhuje postup ako minimalizovať negatívne vplyvy súvisiace s ukončením komplexnej akreditácie činností vysokej školy v rámci existujúcej právnej úpravy. V prípade zavedenia prechodných podmienok pre študentov v existujúcich študijných programoch bude ich štúdium dokončené podľa podmienok, ktoré už boli predmetom akreditácie činnosti vysokej školy v minulosti. Zavádzanie ďalších zmien takýmto spôsobom v študijnom programe mimo akreditácie tak nie je možné považovať za obdobu takéhoto postupu.
V prípade, že z pohľadu vysokej školy je napr. potrebné koordinovať doručenie výsledkov komplexnej akreditácie činností vysokej školy, ministerstvo sa v rámci možností vynasnaží byť ústretové voči požiadavke vysokej školy po vzájomnej dohode.