» Regionálne školstvo » Výchovné, psychologické a špeciálnopedagogické poradenstvo » Dokumentácia a materiály

Dokumentácia a materiály


formát pdf
Správa z diagnostického vyšetrenia - podklad k dokumentácii aktuálny od 1. septembra 2015 podľa § 11 ods. 9 písm. b) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

formát pdf Postup centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie pri posudzovaní školskej pripravenosti detí zo sociálne znevýhodneného prostredia – usmernenie

formát pdf Pôsobnosť, zameranie a vykonávanie odborných činností školského logopéda – usmernenie

formát pdf METODICKÁ INFORMÁCIA  pre odborných zamestnancov poradenských zariadení „ Posudzovanie kognitívneho vývinu detí zo sociálne znevýhodneného prostredia“  (príloha k usmerneniu Postup centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie pri posudzovaní školskej pripravenosti detí zo sociálne znevýhodneného prostredia)