» Regionálne školstvo » Financovanie » Normatívne financovanie » Aktuálne informácie » Dohodovacie konanie po EDUZBERE 2011

Dohodovacie konanie po EDUZBERE 2011

 Na internetovej stránke ministerstva sú zverejnené nové dokumenty týkajúce sa financovania regionálneho školstva.
Na základe dohodovacieho konania boli do databázy pre výpočet finančných prostriedkov na rok 2011 premietnuté zmeny z dôvodu:

• opráv počtov žiakov vykázaných v EDUZBERE 2011,
• dofinancovanie kreditových príplatkov, ktoré sa začali vyplácať po máji 2011,
• poskytnutia finančných prostriedkov na dofinancovanie hlavne osobných nákladov.

V nadväznosti na vykonané zmeny bude upravený rozpočet jednotlivým zriaďovateľom škôl a školských zariadení, u ktorých boli vykonané zmeny. Ministerstvo školstva oznámi úpravy rozpočtu zriaďovateľov rozpočtovým opatrením na krajské školské úrady, ktoré ich oznámia jednotlivým zriaďovateľom.