» Regionálne školstvo » Financovanie » Normatívne financovanie » Aktuálne informácie » Dohodovacie konanie - jún 2011

Dohodovacie konanie - jún 2011

Na internetovej stránke ministerstva sú zverejnené nové dokumenty týkajúce sa financovania regionálneho školstva.

Na základe dohodovacieho konania v 1. polroku boli do databázy pre výpočet finančných prostriedkov na rok 2011 premietnuté zmeny z dôvodu:

  • opráv počtov žiakov vykázaných v EDUZBERE 2010,
  • zmien v sieti škôl a školských zariadení,
  • poskytnutia finančných prostriedkov na dofinancovanie hlavne osobných nákladov,
  • poskytnutia finančných prostriedkov na dofinancovanie kreditových príplatkov,
  • krátenie rozpočtu súkromným zriaďovateľom na základe výsledkov inšpekčnej činnosti,
  • poskytnutia finančných prostriedkov na bazény.

V nadväznosti na vykonané zmeny bude upravený rozpočet jednotlivým zriaďovateľom škôl a školských zariadení, u ktorých boli vykonané zmeny. Ministerstvo školstva oznámi úpravy rozpočtu zriaďovateľov rozpočtovým opatrením na krajské školské úrady, ktoré ich oznámia jednotlivým zriaďovateľom.