» Regionálne školstvo » Financovanie » Normatívne financovanie » Aktuálne informácie » Dohodovacie konanie - december 2017

Dohodovacie konanie - december 2017

Na internetovej stránke ministerstva sú zverejnené nové dokumenty týkajúce sa financovania regionálneho  školstva.
Do databázy pre výpočet finančných prostriedkov na rok 2017 boli premietnuté zmeny z dôvodu:

  • opráv počtov žiakov vykázaných v EDUZBERE 2017,
  • dohodovacieho konania z dôvodu nedostatku normatívnych finančných prostriedkov - v rámci dohodovacieho konania z  dôvodu nedostatku normatívnych finančných prostriedkov  boli dofinancované hlavne osobné náklady, náklady súvisiace so zrušením škôl, jazykové kurzy pre deti cudzincov a iné osobitosti.
V nadväznosti na vykonané zmeny bude upravený rozpočet jednotlivým zriaďovateľom škôl a školských zariadení, u ktorých boli vykonané zmeny prostredníctvom okresných úradov v sídle kraja.