» Regionálne školstvo » Výchova a vzdelávanie v stredných školách » Experimentálne overovanie v stredných odborných školách a v konzervatóriách » Dodatok k Vyhodnoteniu experimentálne overovaných študijných a učebných odborov stredných odborných škôl a študijných odborov konzervatórií (8. júna 2010)

Dodatok k Vyhodnoteniu experimentálne overovaných študijných a učebných odborov stredných odborných škôl a študijných odborov konzervatórií (8. júna 2010)

(8. júna 2010)   

     Ministerstvo školstva Slovenskej republiky v súlade s § 14 ods. 6 písm. f) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 14 ods. 12  zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schválilo „Dodatok k Vyhodnoteniu experimentálne overovaných študijných a učebných odborov stredných odborných škôl a študijných odborov konzervatórií“.
     Dodatok obsahuje Zoznam študijných a učebných odborov stredných odborných škôl, ktorých experimentálne overovanie sa  utlmuje.