» Aktuality » Dni otvorených dverí v tematických centrách mládeže

Dni otvorených dverí v tematických centrách mládeže

19.11.2014
Dni otvorených dverí v tematických centrách mládeže
     V Tematických centrách mládeže (TCM), ktoré sú súčasťou Národného projektu PRAKTIK a sídlia vo všetkých krajských mestách Slovenskej republiky (okrem Bratislavy), sa v dňoch 10. – 14. novembra 2014 uskutočnili Dni otvorených dverí.
   
  Národný projekt PRAKTIK – Praktické zručnosti cez neformálne vzdelávanie v práci s mládežou zabezpečuje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže a je spolufinancovaný z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Vzdelávanie.
     Dni otvorených dverí prebehli v dvoch etapách. Dopoludnia sa uskutočnili formálne stretnutia so strategickými partnermi na úrovni príslušného kraja, s predstaviteľmi neziskových organizácií, so zástupcami samospráv, obecného zastupiteľstva, formálneho a neformálneho vzdelávania, odborného školstva a agentúr podporovaného zamestnávania.
     Cieľom stretnutí bolo predstaviť stav mládežníckej politiky a práce s mládežou na úrovni príslušného kraja, aktuálne programy, výzvy a projekty v oblasti mládežníckej politiky zamerané na lepšiu prípravu mládeže pre trh práce prostredníctvom neformálneho vzdelávania v práci s mládežou.  
     Predstavili sme program Záruky pre mladých s cieľom vytvárať opatrenia pre znižovanie nezamestnanosti mladých ľudí na Slovensku. Jedným z nástrojov je i Národný projekt PRAKTIK zameraný na ďalšie vzdelávanie pracovníkov s mládežou a mládežníckych vedúcich s cieľom získať nové kompetencie pre ich lepšie uplatnenie sa na pracovnom trhu.
     Popoludní pokračovali Dni otvorených dverí v krajských kanceláriách stretnutiami s aktívnou mládežou, partnerskými mládežníckymi organizáciami a dobrovoľníkmi s cieľom prezentovať záujemcom činnosti TCM a jeho potenciál pre príslušný kraj. Predstavili sme hlavné aktivity Národného projektu PRAKTIK súvisiace so vzdelávaním pracovníkov s mládežou a mládežníckych vedúcich v prioritných témach príslušného kraja ako možnosti ich ďalšieho vzdelávania a rozširovania kompetencií. Zamestnanci TCM poskytli účastníkom podujatia informácie o aktuálnych štátnych programoch a projektoch, do ktorých sa môžu zapojiť pracovníci s mládežou, mládežnícki vedúci ako i samotní mladí ľudia.
     Účastníci Dní otvorených dverí prejavili záujem spolupracovať pri organizovaní podobných podujatí so strategickými partnermi. Dni otvorených dverí napomohli získať informácie o aktuálnych potrebách špecifických cieľových skupín, ktoré budú na úrovni regiónu k dispozícii zainteresovaným stranám.
     Informácie o Národnom projekte PRAKTIK – Praktické zručnosti cez neformálne vzdelávanie v práci s mládežou a krajských Tematických centrách mládeže nájdete aj na webovej stránke www.projektpraktik.sk.

Foto: IUVENTA