» Aktuality » Dnešné testovanie deviatakov bolo úspešne zvládnuté

Dnešné testovanie deviatakov bolo úspešne zvládnuté

13.03.2013
     Dnes sa na 1 455 základných školách uskutočnilo celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ. Do testovania v školskom roku 2012/2013 bolo prihlásených vyše 42 200 deviatakov zo škôl s vyučovacím jazykom slovenským, maďarským a ukrajinským. Po prvýkrát boli testovaní deviataci, ktorí sú vzdelávaní už podľa Štátneho vzdelávacieho programu v zmysle obsahovej reformy vzdelávania zavedenej v školskom roku 2008/2009.
     Žiaci najskôr písali test z matematiky, na riešenie ktorého mali 70 minút. Potom písali test zo slovenského jazyka a literatúry (školy s vyučovacím jazykom slovenským a ukrajinským), resp. testy z maďarského jazyka a literatúry (školy s vyučovacím jazykom maďarským). Na vyriešenie tohto testu mali žiaci 60 minút.      
     Žiaci zo škôl s vyučovacím jazykom maďarským a ukrajinským písali navyše ešte testy zo slovenského  jazyka a slovenskej literatúry,  žiaci zo škôl s vyučovacím jazykom ukrajinským zasa test z ukrajinského jazyka a literatúry.
     Testovanie odborne a metodicky zabezpečoval Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) pod názvom Testovanie 9-2013. Testy, ktoré dnes písali deviataci, budú v najbližších dňoch zverejnené na stránke www.nucem.sk.
     Podľa Romany Kánovskej, riaditeľky Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania: „Dnešné testovanie prebehlo na všetkých školách podľa časového harmonogramu a bez organizačných problémov. Riaditelia základných škôl a školskí koordinátori postupovali podľa pokynov vypracovaných NÚCEM. Na objektívny priebeh testovania v každej triede dohliadali učitelia z iných základných škôl, ktorí boli poverení vykonávať externý dozor.“ 
     Žiakom, ktorí sa z objektívnych dôvodov nemohli zúčastniť na testovaní v riadnom termíne, je určené náhradné testovanie dňa 26. marca 2013 (utorok), ktoré sa bude konať v krajských mestách.
     Výsledky Testovania 9-2013 budú na jednotlivé školy doručené v elektronickej forme do konca marca 2013. Výsledkové listy testovaných žiakov ako aj hodnotenia úspešnosti škôl v Testovaní 9-2013 budú do škôl doručované v písomnej forme od 16. apríla 2013.
     Minister školstva, vedy, výskumu a školstva Slovenskej republiky Dušan Čaplovič v súvislosti s bezproblémovým priebehom dnešného testovania deviatakov vyjadril poďakovanie všetkým učiteľom, ktorí sa podieľali na dnešnom preskúšaní žiakov a zároveň vyjadril presvedčenie, že „dnešný bezproblémový priebeh testovania je dôkazom profesionality nášho učiteľského zboru a tiež celého tímu, teda tých, ktorí sa podieľali na každej fáze organizačne náročného projektu.“
     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a rovnako aj NÚCEM v súvislosti s priebehom maturitných skúšok konštatujú, že aj druhý deň maturít prebieha presne podľa harmonogramu. Momentálne sa maturanti venujú cudzím jazykom.
 
Michal Kaliňák
hovorca ministra