Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk
» Regionálne školstvo » Financovanie » Normatívne financovanie » Aktuálne informácie » Dk - 6% zvýšenie platov pedagogických a odborných zamestnancov

Dk - 6% zvýšenie platov pedagogických a odborných zamestnancov

Na internetovej stránke ministerstva sú zverejnené finančné prostriedky poskytnuté na dofinancovanie zvýšenia platov pedagogických a odborných zamestnancov o 6% od 1. septembra 2016.

Pri výpočte potreby finančných prostriedkov pre školy a školské zariadenia (prenesené kompetencie) sme vychádzali z nasledovných údajov vykázaných v štatistickom výkaze o zamestnancoch a mzdách Škol (MŠVVŠ SR) 1-04 za 1. polrok 2016:
Z tohto čerpania bola vypočítaná potreba osobných nákladov (mzdy a poistné) na 6% navýšenie finančných prostriedkov na platy pedagogických a odborných zamestnancov.

Novovzniknuté školy a školské zariadenia budú vypočítané na základe individuálne poskytnutých údajov po skončení zberu počtu žiakov k 15. septembru 2016.