» Aktuality » Digitálna investícia do odborného vzdelávania

Digitálna investícia do odborného vzdelávania

21.11.2013
Digitálna investícia do odborného vzdelávania
      Animácie, simulácie, video, audio, či učebné texty. Aj týmito didaktickými pomôckami zabezpečuje Štátny inštitút odborného vzdelávania mnohé stredné odborné školy. Presnejšie, moderné didaktické pomôcky budú skvalitňovať výučbu 35 000 žiakov na 321 stredných odborných školách. Štátny inštitút odborného vzdelávania spúšťa projekt zameraný na modernizáciu obsahu a metód vzdelávania a prípravy. 
     „Stredné odborné školstvo je jednou z kľúčových súčastí prípravy žiakov na povolanie. Minimálne preto, že priamo pripravuje žiakov na výkon povolania, teda na prácu v oblastiach, kde zamestnávatelia dlhodobo zdôrazňujú nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily,“ zdôrazňuje minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Dušan Čaplovič. Podľa jeho slov „práve projekty ako je tento sledujú zvyšovanie kvality výučby a žiakom dávajú šance zamestnať sa v odbore, ktorý študovali.“
     Didaktické pomôcky majú zlepšiť kvalitu a aktuálnosť obsahu vzdelávania v rámci odborného vzdelávania na stredných odborných školách a prepojiť odborné vzdelávanie na aktuálne potreby zamestnávateľov a praxe čím zvýšia kvalitu výstupov vzdelávania a uplatniteľnosť absolventov stredných odborných škôl. Využívané budú na 321 stredných odborných školách, ktoré vyučujú vybrané skupiny odborov v 7 vyšších územných celkoch. Vo výučbe ich bude používať 35 000 žiakov študujúcich v skupinách odborov hutníctvo, strojárstvo, elektrotechnika, chémia, potravinárstvo, spracovanie dreva, stavebníctvo, poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo. Obsah digitálnych pomôcok bude pozostávať minimálne z 30 150 minút video a audio prvkov, 17 000 digitálnych vzdelávacích objektov, 200 aktívnych prvkov a 3 350 tlačových strán učebných textov. 
     Štátny inštitút odborného vzdelávania podpísal Zmluvu o dodávke didaktických pomôcok zameraných na modernizáciu obsahu a metód vzdelávania pre žiakov odborného vzdelávania a prípravy so spoločnosťou Atos IT Solutions and Services s.r.o. V rámci zadávania zákazky ŠIOV ako verejný obstarávateľ uplatnil nadlimitnú zákazku na dodanie tovaru postupom verejnej súťaže vyhlásenej v Úradnom vestníku Európskej únie a vo Vestníku verejného obstarávania dňa 2.7.2013. Spomedzi 13 záujemcov, ktorí si prevzali súťažné podklady, predložil ponuku v lehote stanovenej na predkladanie ponúk jeden uchádzač - spoločnosť Atos IT Solutions and Services s.r.o. so sídlom na Einsteinovej ulici č. 11 v Bratislave. Projekt v celkovej čiastke 18 756 666 eur je financovaný z eurofondov a zo štátneho rozpočtu. Bude realizovaný v priebehu troch rokov.
     Najviac stredných odborných škôl bude podporených v Prešovskom kraji, konkrétne 71. V Košickom a Žilinskom kraji počítame so zapojením po 57 stredných škôl. V Banskobystrickom a Nitrianskom kraji je projekt nasmerovaný na zvyšovanie kvality v 56 školách. V Trnavskom kraji sledujeme spoluprácu so 44 školami a v Trenčianskom máme záujem podporiť 41 stredných odborných škôl. Celkový počet škôl zapojených do projektu by tak mal predstavovať 382.