» Aktuality » Deviatakov čaká celoslovenské Testovanie 9

Deviatakov čaká celoslovenské Testovanie 9

13.04.2015
Deviatakov čaká celoslovenské Testovanie 9
   Takmer 41 600 deviatakov na celom Slovensku si overí svoje vedomosti z matematiky, slovenčiny, resp. iného vyučovacieho jazyka (školy s VJ maďarským alebo ukrajinským). Celoslovenské Testovanie 9 sa v tomto školskom roku bude konať v stredu 15. apríla 2015 na 1 448 základných školách. Za prípravu a metodické riadenie testovania zodpovedá Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania(NÚCEM).
    Cieľom Testovania 9 je overiť u žiakov ukončujúcich vzdelávanie na základných školách tie vedomosti, zručnosti a kompetencie vymedzené v Štátnom vzdelávacom programe, ktoré budú potrebovať pre svoje ďalšie vzdelávanie na stredných školách a zároveň sú nevyhnutné aj pre ich budúce uplatnenie na pracovnom trhu. Výsledky jednotného testovania poskytnú školám informáciu o úrovni vedomostí a zručností ich žiakov, čo napomôže pri skvalitňovaní  vzdelávania na ZŠ.
      Výsledky dosiahnuté v Testovaní 9 sa zohľadňujú aj v prijímacom konaní na stredné školy. Pri prijímaní žiaka, ktorý v testovaní dosiahol v každom predmete úspešnosť najmenej 90 %, rozhoduje riaditeľ školy bez prijímacej skúšky; toto sa nevzťahuje na školu so vzdelávacím programom učebného alebo študijného odboru, ktorý vyžaduje talentovú skúšku. Okrem toho môžu byť vo všeobecnosti výsledky testovania deviatakov pre riaditeľa školy pomocným nástrojom pri rozhodovaní o prijatí žiaka na strednú školu.
     Do Testovania 9 je v tomto školskom roku prihlásených celkovo 38 824 žiakov z 1 309 škôl s vyučovacím jazykom slovenským, 2 751 žiakov zo 137 škôl s VJ maďarským a 18 žiakov z dvoch škôl s VJ ukrajinským. Na vybraných certifikačných školách sa Testovanie 9 uskutoční aj elektronickou formou.
     Pre žiakov, ktorí sa z vážnych, najmä zdravotných, dôvodov nemôžu zúčastniť na riadnom termíne, je určený náhradný termín Testovania 9. Ten sa uskutoční 21. apríla 2015 vo vybraných školách.
     Výsledky žiakov v T9-2015 v elektronickej podobe získajú ZŠ aj SŠ (pre účely prijímacieho konania) začiatkom mája 2015, výsledkové listy žiakov v papierovej podobe budú doručené ZŠ koncom mája 2015. Podrobné výsledky Testovania 9 v roku 2014 sú dostupné na stránke NÚCEM-u.