» Aktuality » Demokratické školské prostredie na základných školách aj vďaka aktivitám ŠPÚ

Demokratické školské prostredie na základných školách aj vďaka aktivitám ŠPÚ

21.03.2017
Demokratické školské prostredie na základných školách aj vďaka aktivitám ŠPÚ
     Vybraných desať základných škôl aplikuje do vyučovania a školských aktivít metodické postupy predstavené na vzdelávaní s názvom Slovenská a česká regionálna akadémia k vzdelávaniu k ľudským právam a demokratickému občianstvu. Pilotný ročník Akadémie sa uskutočnil na jeseň 2016, školské projekty základných škôl prebiehajú do mája 2017. Realizácia Slovenskej a českej akadémie je podporená v rámci bilaterálneho fondu na národnej úrovni v rámci grantov z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska (Granty EHP a Nórska 2009 – 2014 v Slovenskej republike).
     Akadémia bola zrealizovaná v spolupráci Štátneho pedagogického ústavu, Európskeho Wergeland Centra a Nadácie otvorenej spoločnosti. Európske Wergeland Centrum (EWC) je vzdelávacou organizáciou Rady Európy, ktorá bola založená v roku 2008 s cieľom podporovať vzdelávanie k ľudským právam, demokratickému občianstvu a interkultúrnemu povedomiu. EWC poskytuje aktuálne učebné zdroje a realizuje vzdelávania zamerané na implementáciu odporúčaní Rady Európy do vyučovania. Podobný formát vzdelávaní prebieha napríklad aj v Grécku, Čiernej Hore, Poľsku, Litve či v Kosove.
     Počas Slovenskej a českej regionálnej akadémie boli formou zážitkového učenia predstavené základné koncepty vzdelávania k ľudským právam a demokratickému občianstvu, akými sú napríklad rôznorodosť, rovnosť, diverzita, demokracia či participácia. Zúčastnené školské tímy mali možnosť čerpať aj z diskusií na tému rovnosti šancí vo vzdelávaní, vyučovania o kontroverzných témach a prevencii xenofóbnych postojov u žiakov.
Školské tímy mali možnosť zvoliť si rôzne formy implementácie kľúčových tém do aktivít školy tak, aby zodpovedali potrebám ich žiakov a prioritám rozvoja základnej školy. Niektoré školy využili metodické postupy zážitkového učenia na hodinách etickej či náboženskej výchovy, dejepisu alebo občianskej náuky, ako napríklad základná škola v Slanci, ktorá pripravila pre žiakov projektové hodiny náboženskej výchovy zamerané na podporu vzájomnej pomoci a kooperatívneho správania.
     Viaceré školy plánujú zrealizovať projektové dni zamerané na vybrané témy – podpora spolupráce rodičov a školy, podpora interkultúrnej tolerancie či prevencia diskriminácie. Na Základnej škole v Nymburku pripravia v spolupráci s Múzeom Rómskej kultúry putovnú výstavu o Rómskej kultúre a histórii a téme Rómskej histórie a holokaustu sa bude venovať aj niekoľko žiakov v rámci ročníkových prác, na základnej škole v Čadci zas pripravia výstavu umeleckého zobrazenia piatich hodnôt (priateľstvo, spravodlivosť, empatia, tolerancia, rešpekt k iným kultúram).Zaujímavým spôsobom spracuje tému života rôznych kultúr na Slovensku  základná škola v Liptovskom Mikuláši, ktorej žiaci v rámci projektových aktivít vytvoria mapu Slovenska zachytávajúcu interkultúrny charakter krajiny.
     Ďalšou možnosťou ako implementovať prístup podporujúci inklúziu a toleranciu na školách, je vzdelávanie a odborná podpora učiteľov, ktorí hľadajú spôsoby ako podporiť žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a zlepšiť vzťahy v triede aj mimo nej. Základná škola v Spišskom Štvrtku sa preto rozhodla zrealizovať semináre so sociálnymi pracovníkmi pre svojich pedagógov, ktoré by im pomohli riešiť konkrétne situácie a dlhodobé problémy v triedach.
     Každý školský projekt je odrazom špecifickej situácie v danom regióne, všetky sú však príkladom rôznorodých prístupov v oblasti vzdelávania k ľudským právam a demokratickému občianstvu a v nemalej miere aj príkladom úprimného nasadenia školských tímov. V roku 2017 sa budú môcť základné školy zúčastniť vzdelávania začiatkom leta, prihlášky budú zverejnené na webovom sídle Štátneho pedagogického ústavu.