» Regionálne školstvo » Financovanie » Príspevok na výchovu a vzdelávanie pre MŠ » Aktuálne informácie » December 2012

December 2012

Dňa 5.12.2012 predložil ÚIPŠ v Bratislave opravu výkazu Škol (MŠVVŠ SR) 40-01.  Vo výkaze bol opravený počet detí MŠ, ktoré majú 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky podľa stavu k 15.9.2012. Oprava sa vykonala v Trenčianskom kraji (obec Pružina). Uvedenému zriaďovateľovi bol upravený príspevok na výchovu a vzdelávanie pre materské školy na rok 2012.
Krajský školský úrad poskytne materskej škole príspevok na výchovu a vzdelávanie  prostredníctvom jej zriaďovateľa.