» Rýchly prístup » Informácie pre rodičov a žiakov » Ďalšie dôležité termíny

Ďalšie dôležité termíny

Školský rok 2018/2019

- Materské školy

 • Miesto a termín podávania žiadosti pre nasledujúci školský rok zverejňuje riaditeľ po dohode so zriaďovateľom na budove materskej školy a inom verejne dostupnom mieste spravidla od 15. februára do 15. marca.

 

- Základné školy

 • Do 10. septembra 2018 musia školy vydať žiakom vzdelávacie poukazy na mimoškolskú činnosť.

 • Do 25. septembra 2018 si musia žiaci s rodičmi vybrať zariadenie, ktoré poskytuje mimoškolskú činnosť a odovzdať mu vzdelávací poukaz.

 • Testovanie 5 - 2019 sa uskutoční na celom Slovensku 21. novembra 2018.

 • Do 20. februára 2019 treba podať prihlášky riaditeľovi ZŠ na odbory stredných škôl, kde sa vyžaduje talentová skúška.

 • Testovanie 9 - 2019 - Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl sa uskutoční 3. a 4. apríla 2019.

 • Zápis do prvého ročníka základnej školy sa koná každoročne od 1. apríla do 30. apríla 2019.

 • Do 10. apríla 2019 treba podať prihlášky riaditeľovi ZŠ na odbory stredných škôl, kde sa nevyžaduje talentová skúška.

 • Testovanie 9 - 2019 - Náhradný termín sa uskutoční 16. a 17. apríla 2019.

 • Do 15. júna 2019 riaditeľ školy rozhodne o prijatí dieťaťa na základné vzdelávanie.

 

- Stredné školy

 • Opravný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky pre školský rok 2017/2018 sa uskutoční v termíne od 4. do 6. septembra 2018.

 • Do 30. septembra 2018 musia maturanti nahlásiť predmety, z ktorých chcú vykonať maturitnú skúšku.

 • Do 15. októbra 2018 môže ešte žiak  písomne oznámiť triednemu učiteľovi zmenu predmetov maturitnej skúšky, ich úrovne alebo špeciálnych potrieb.

 • Do 31. januára 2019 môže ešte riaditeľ školy v osobitných prípadoch, najmä ak ide o žiaka, ktorý má dlhodobý pobyt v zahraničí alebo mu to nedovoľuje jeho zdravotný stav, povoliť zmenu predmetov, ich úrovne alebo špeciálnych potrieb.

 • Maturita 2019 - Riadny termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky bude v predmetoch:
  a) slovenský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra dňa 12. marca 2019 (utorok),
  b) anglický  jazyk,  francúzsky  jazyk,  nemecký  jazyk,  ruský  jazyk,  španielsky  jazyk, taliansky jazyk dňa 13. marca 2019 (streda),
  c) matematika dňa 14. marca 2019 (štvrtok),
  d) maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra dňa 15. marca 2019 (piatok).

 • V období od 15. marca do 30. apríla 2019 sa koná overovanie športových, talentových alebo iných špeciálnych schopností uchádzača o štúdium na strednej škole, konkrétny termín skúšok si určí každá škola.

 • Maturita 2019 - Najneskôr 26. marca 2019 určí NÚCEM na základe počtu prihlásených žiakov a zverejní dni konania náhradného termínu maturitnej skúšky pre jednotlivé predmety.

 • Maturita 2019 - Náhradný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termíne od 9. do 12. apríla 2019.

 • Prvý a druhý termín prijímacích skúšok na stredné školy sa uskutoční 13. a 16. mája 2019.

 • Maturita 2019 - V období od 20. mája 2019 do 7. júna 2019 sa uskutočnia ústne maturity.

 • Do 31. mája 2019 môžu absolventi stredných škôl podávať prihlášky na nadstavbové a pomaturitné štúdium.

 • V období od 16. do 30. júna 2019 sa uskutoční riadny termín záverečných skúšok na stredných odborných školách.

 • Prvý termín prijímacích skúšok na nadstavbové a pomaturitné štúdium je naplánovaný vždy na posledný úplný júnový týždeň. Konkrétny deň konania skúšky určí riaditeľ školy.

 • Do 31. júla 2019 môžu podávať prihlášky na pomaturitné štúdium uchádzači, ktorí neboli prijatí na vysokú školu.

 • Druhý termín prijímacích skúšok na nadstavbové a pomaturitné štúdium škola uskutoční počas posledných dvoch úplných augustových týždňov. Konkrétny deň konania skúšky určí riaditeľ školy.

 • Maturita 2019 - Opravný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky pre školský rok 2018/2019 sa uskutoční v termíne od 3. do 6. septembra 2019.
   

- Základné umelecké školy

 • Prijímacie skúšky sa konajú zvyčajne od 1. apríla do 15. júna na nasledujúci školský rok. Presný termín a miesto konania vyhlasuje riaditeľ školy najmenej jeden mesiac vopred; zároveň oznámi umelecké odbory a študijné zamerania, do ktorých môže ZUŠ uchádzačov prijať.