» Štrukturálne fondy EÚ » Programové obdobie 2004 – 2006 » Dokumenty » Ďalšie dokumenty

Ďalšie dokumenty

Monitorovacia správa je jedným z nástrojov SORO na monitorovanie (pravidelné kontrolovanie progresu dosiahnutého postupným uskutočňovaním intervencií počas celého programového obdobia s cieľom stanoviť účinnosť implementácie a použitých zdrojov). Monitorovacie správy podávajú koneční prijímatelia/príjemcovia pomoci na základe uzavretej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.