» Aktuality » Ďalších osem miliónov eur z eurofondov na vzdelávanie

Ďalších osem miliónov eur z eurofondov na vzdelávanie

02.11.2012
     Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU) vyhlásila 31. októbra 2012 v rámci operačného programu Vzdelávanie 2 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP). Výzvy, ktoré sú finančne podporené z Európskeho sociálneho fondu, sú určené pre všetky regióny Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja. V oboch výzvach je minimálna výška NFP na jeden projekt 150 tisíc eur a maximálna 300 tisíc eur.
    Prvá výzva s názvom Podpora vzdelávania príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít (MRK) prostredníctvom podpory elokovaných pracovísk stredných odborných škôl je určená pre stredné odborné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávnych krajov, tiež cirkevné a súkromné SOŠ. Projekty žiadateľov majú byť zamerané na zvýšenie vzdelanostnej úrovne príslušníkov MRK, podporu zriadených elokovaných pracovísk SOŠ a na zriadenie strediska odbornej praxe, ako aj na vzdelávacie programy pedagógov. Celková výška pomoci na túto výzvu je sedem miliónov eur.
    Pre štátne, verejné a súkromné vysoké školy je určená druhá výzva s názvom Skvalitnenie vyučovania slovenského jazyka a literatúry na školách s vyučovacím jazykom národnostných menšín metódou vyučovania cudzích jazykov zlepšením kvality vzdelávacích programov vysokých škôl. Výška pomoci na túto výzvu je milión eur. Výzva je zameraná na tvorbu nových študijných programov a programov ďalšieho vzdelávania so zameraním na vzdelávanie budúcich učiteľov slovenského jazyka a literatúry a budúcich učiteľov primárneho vzdelávania s ohľadom na vyučovanie slovenského jazyka a literatúry metódou cudzieho jazyka na školách s vyučovacím jazykom národnostných menšín.
    Žiadosti o NFP je možné posielať do konca januára 2013. Kompletné informácie o výzve a presný termín uzávierky nájdete na webovom sídle www.asfeu.sk v časti Aktuálne výzvy pod operačným programom Vzdelávanie. Prípadné otázky k výzve je možné posielať na adresu opv@asfeu.sk alebo priamo kontaktovať ASFEU.