» Aktuality » Ďalšia podpora z eurofondov pre základné školy zameraná na podporu čitateľskej gramotnosti sociálne znevýhodnených žiakov pochádzajúcich z marginalizovaných rómskych komunít

Ďalšia podpora z eurofondov pre základné školy zameraná na podporu čitateľskej gramotnosti sociálne znevýhodnených žiakov pochádzajúcich z marginalizovaných rómskych komunít

15.04.2011

     Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU) vyhlásila dnes 15. apríla 2011 ďalšiu výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) s názvom „Podpora čitateľskej gramotnosti sociálne znevýhodnených žiakov základných škôl pochádzajúcich z marginalizovaných rómskych komunít" v rámci operačného programu Vzdelávanie (OPV). Uzávierka výzvy je 15. júna 2011.
    
Získať nenávratný finančný príspevok vo výške od 100-tisíc eur do 300-tisíc eur môžu základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí a krajských školských úradov, tiež cirkevné a súkromné základné školy, za podmienky, že majú viac ako 50% sociálne znevýhodnených žiakov pochádzajúcich z marginalizovaných rómskych komunít (MRK) zo všetkých žiakov základnej školy. Školy z celého Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja, si môžu prerozdeliť spolu 5 miliónov eur, čo predstavuje celkovú výšku finančnej pomoci vyčlenenú na túto výzvu.
     Projekty predložené v rámci výzvy môžu byť zamerané na aplikáciu nových foriem a metód vzdelávania smerom k podpore čitateľskej gramotnosti sociálne znevýhodnených žiakov pochádzajúcich z MRK, inováciu učebných textov a materiálov, príručiek a pedagogickej dokumentácie, zároveň na inováciu didaktických prostriedkov na digitálne vyučovanie pri podpore čitateľskej gramotnosti, ako aj na zvyšovanie zručností metakognitívnych stratégií pedagogických zamestnancov pre získanie čitateľských zručností s cieľom získania certifikátu alebo osvedčenia.
     Do aktivít predkladaných projektov, ktoré budú finančne podporené z Európskeho sociálneho fondu, sa môžu zapojiť učitelia i asistenti učiteľov pôsobiaci na základných a špeciálnych základných školách so zastúpením viac ako 50% sociálne znevýhodnených žiakov pochádzajúcich z MRK, zároveň aj samotní žiaci základných a špeciálnych základných škôl pochádzajúci zo sociálne znevýhodneného prostredia MRK. Projekty sa budú realizovať od 18 mesiacov až do 2 rokov.
     ASFEU pre potenciálnych žiadateľov o NFP a verejnosť organizuje v dňoch 20. apríla v Žiline, 28. apríla vo Zvolene a 29. apríla 2011 v Košiciach informačné semináre k aktuálne vyhlásenej výzve pre základné školy s prevažným zastúpením sociálne znevýhodnených žiakov pochádzajúcich z MRK v rámci opatrenia 3.1 Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov MRK. Pracovníci ASFEU oboznámia účastníkov nielen s podmienkami oprávnenosti výzvy, ale aj s podrobným opisom projektu, rozpočtom, postupom k vyplneniu žiadosti o NFP, zadefinujú oprávnené a neoprávnené výdavky a predstavia ukazovatele projektu. Presné termíny a miesta konania seminárov sú zverejnené aj na internetovej stránke ASFEU www.asfeu.sk, kde záujemcovia nájdu ďalšie podrobnosti k aktuálnym výzvam.
     Prípadné otázky ku konkrétnej výzve je možné posielať na adresu opv@asfeu.sk alebo konzultovať osobne v regionálnych informačných kanceláriách, ktorých kontakty sú uvedené na internete alebo v úplnom znení výzvy.

Bratislava 15. apríl 2011