Ďalší krok ku skvalitneniu vyučovania cudzích jazykov v školách

12.09.2007

     Vláda na svojom dnešnom rokovaní schválila Koncepciu vyučovania cudzích jazykov v základných a stredných školách. Nový model začne fungovať od budúceho školského roka. Materiál vypracoval rezort školstva v spolupráci so Štátnym pedagogickým ústavom.
     Koncepcia garantuje každému žiakovi kvalitné jazykové vzdelávanie. Usiluje sa zabezpečiť, aby absolventi úplného stredoškolského vzdelania ovládali dva cudzie jazyky na komunikatívne dostatočnej úrovni pre ich plnohodnotné uplatnenie sa na európskom trhu práce. Prvý cudzí jazyk (CJ) sa začne vyučovať v 3. ročníku a druhý cudzí jazyk v 6. ročníku.
     Učebné osnovy budú stanovovať základný minimálny obsah a komunikačnú úroveň, ktorú má žiak dosiahnuť. Výkonové štandardy presne vymedzia stupeň náročnosti jednotlivých vzdelávacích aktivít a navrhnú efektívny hodnotiaci nástroj na ich meranie.
     Veľkými zmenami prejde aj stredné odborné školstvo, kde nový model navrhuje zaviesť druhý cudzí jazyk do všetkých odborov. Tiež sa podporí vyučovanie odborného predmetu v cudzom jazyku.
     Zavedenie modelu do praxe bude niekoľkoročný proces, a preto je preň potrebné poskytnúť prechodné obdobie. Pri zavedení prvého CJ to budú tri roky a druhého CJ osem rokov.
     Aplikácia novej koncepcie vyučovania cudzích jazykov si vyžiada aj potrebný počet kvalifikovaných učiteľov. Rezort školstva by ho chcel dosiahnuť stanovením jedného záväzného učebného plánu, ale aj získaním asi 30% učiteľov v priebehu ôsmich rokov.
     Učitelia 1. stupňa si budú musieť doplniť kvalifikáciu o cudzí jazyk. Ministerstvo školstva v spolupráci s priamo riadenými organizáciami a vysokými školami zabezpečí po organizačnej i finančnej stránke ich vzdelávanie. Po ukončení doplnkového vzdelávania učitelia získajú vyšší stupeň kvalifikácie. Nedostatok učiteľov na 1. stupni by sa mal vyriešiť aj vzdelávaním učiteľov 2. stupňa, ktorí si doplnia vzdelanie o didaktiku cudzieho jazyka pre 6 - 10 ročné deti.

Bratislava 12. septembra 2007

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku