» Aktuality » CVTI SR vyhlásilo verejné obstarávanie na výučbové bloky

CVTI SR vyhlásilo verejné obstarávanie na výučbové bloky

02.04.2015
CVTI SR vyhlásilo verejné obstarávanie na výučbové bloky

     V rámci národného projektu Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti vyhlásilo Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) verejné obstarávanie s názvom „Návrh vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe“. Ide o nadlimitnú zákazku s predpokladanou hodnotou 1 606 144,00 eur bez dane s pridanou hodnotou. Dňa 30. marca 2015 bolo toto verejné obstarávanie zverejnené Vestníku UVO pod číslom 6876 – MSS, Vestník č. 63/2015.
     Predmetná nadlimitná zákazka je zadávaná postupom verejnej súťaže a bude realizovaná v listinnej podobe. Predmet zákazky je rozdelený na 75 častí (výučbových blokov), ktoré sú zamerané na vzdelávanie v oblastiach automobilového a strojárenského priemyslu, materiálov, elektrotechnike, informačných technológiách a telekomunikáciách, energetike, poľnohospodárstve, stavebníctve, ekonomike a obchode biomedicíne.
     Jednotlivé výučbové bloky sú zamerané na konkrétne zručnosti nevyhnutne potrebné pre profesie, ktoré majú z hľadiska zamestnanosti väčšie uplatnenie na trhu práce. V každom jednotlivom bloku vzdelávania bude vzdelávanie rozdelené na aplikáciu teoretických znalostí a praktickú časť vzdelávania. V rámci každej časti vzdelávania sú uvedené konkrétne zručnosti, ktoré budú predmetom vzdelávania. V opise predmetu zákazky za jednotlivé bloky sú uvedené nároky na technické požiadavky pre potreby vzdelávania. Vzhľadom na skutočnosť, že vzdelávanie bude prebiehať vo výrobných priestoroch podnikov, musí uchádzač zabezpečiť aj priestory na školenie tak, aby zodpovedali požiadavkám uvedeným pre jednotlivé bloky vzdelávania.
     Výsledkom verejnej súťaže bude uzatvorenie rámcovej dohody na každú časť zákazky osobitne.

     Cieľom národného projektu Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti, ktorý patrí pod operačný program Vzdelávanie, je prispôsobiť vysokoškolské vzdelávanie potrebám vedomostnej spoločnosti prostredníctvom rozvoja inovatívnych foriem vzdelávania, rozvoja aktívnej spolupráce vysokých škôl so súkromným sektorom pri tvorbe nových študijných odborov a programov a pri racionalizácii a skvalitnení existujúcich študijných odborov a programov vysokých škôl a pri procese výučby; a zvýšením zapájania vysokých škôl do medzinárodnej spolupráce.