» Aktuality » Cena za transfer technológií na Slovensku: Ocenenie, ktoré inovátorov motivuje aj poháňa vpred

Cena za transfer technológií na Slovensku: Ocenenie, ktoré inovátorov motivuje aj poháňa vpred

12.10.2017
     Cena za transfer technológií na Slovensku: Ocenenie, ktoré inovátorov motivuje aj poháňa vpred

     Už po piatykrát Cena za transfer technológií na Slovensku poukázala na to, že vedecká práca má výraznú aj svoju praktickú rovinu, a že výsledky výskumu majú jasný cieľ – bežnú prax. Najlepších inovátorov a inovácie za minulý rok ocenili včera v rámci konferencie s medzinárodnou účasťou Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí, ktorá sa konala v dňoch 10. a 11. októbra 2017 v Bratislave v priestoroch Centra vedecko-technických informácií (CVTI) SR – vyhlasovateľa súťaže.  
     „Aj v tomto roku sme zaznamenali nominácie zo strany širokého spektra vedecko-výskumných inštitúcií. Zapojilo sa viacero univerzít, Slovenská akadémia vied, a tiež niektoré výskumné ústavy. Na druhej strane môžeme konštatovať, že  v tomto ročníku viedli nominácie z oblasti potravinárstva a medicíny. Zastúpenie už tradične malo aj strojárstvo či materiálové technológie,“ hovorí Miroslav Kubiš, vedúci odboru transferu technológií CVTI SR.  
     Prvá súťažná kategória Inovácia oceňuje najlepšie využiteľný výsledok vedecko-výskumnej práce, ktorý aktuálne prechádza procesom ochrany a komercializácie. V tomto ročníku zvíťazila technológia Kontrastovacia zmes a jej použitie z Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, ktorej pôvodcami sú Patrik Jakabčin, Jozef Uličný a kolektív. Inovácia je určená na lepšiu diagnostiku a samotnú liečbu v oblasti gastroenterológie.
     „Výsledkom nášho riešenia je nová kontrastovacia látka, ktorá umožňuje ľahšie, bezpečnejšie a rýchlejšie odstraňovanie polypov tráviaceho traktu, z ktorých sa pri neliečení môžu vyvinúť karcinómy. Po štyroch rokoch od prvotného nápadu sme dospeli konečne do štádia, keď je možné s riešením ísť na verejnosť a hľadať najlepšiu cestu uplatnenia a rozšírenia tak, aby čo najskôr prinášal úžitok pacientom,“ priblížil ocenenú technológiu P. Jakabčin. 
     V druhej kategórii Inovátor/Inovátorka bola ocenená Tatiana Bojňanská z Výskumného centra AgroBioTech Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Pozitívne bol hodnotený jej príkladný prístup ku komercializácii prípadov Trvanlivého pečivo pre špeciálne výživové účelyPekárenský výrobok so špecifickým  zložením a dizajnom. Aktuálne prebiehajú rokovania s partnerom zo súkromnej sféry o zavedení týchto produktov do výroby.
      „Naše vedecké činnosti sú významnou mierou orientované na aplikovaný výskum, a preto je pre nás výrazným povzbudením každá spätná väzba na našu prácu,“ uviedla ocenená výskumníčka.
     Cenu v poslednej kategórii Pracovisko transferu technológií získala Anna Arvaiová z Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Hoci univerzita nemá zriadené špecializované pracovisko transferu technológií, ocenená svojím aktívnym prístupom a spoluprácou s CVTI SR vytvorila funkčný systém podpory v oblasti transferu technológií na univerzite.   

Všetky ďalšie informácie sú dostupné na portáli www.nptt.sk.