» Aktuality » Cena za transfer technológií na Slovensku čaká na nominácie

Cena za transfer technológií na Slovensku čaká na nominácie

25.04.2018
Cena za transfer technológií na Slovensku čaká na nominácie

     Už šiesty rok sa Centrum vedecko-technických informácií SR prostredníctvom Ceny za transfer technológií na Slovensku snaží dať vedecko-výskumnej práci, ochrane duševného vlastníctva a jeho prenosu do praxe ešte širší význam.
   
  Možno zdanlivo jednoduchší, ale o to dôležitejší – oceniť v tejto oblasti to najlepšie a tých najlepších. Cena sa udeľuje v troch kategóriách - Inovácia, Inovátor/Inovátorka, Pracovisko transferu technológií. „Hlavným cieľom súťaže je oceniť snahu zástupcov akademickej obce SR preniesť výstupy vedeckovýskumnej činnosti na akademických pracoviskách do praxe a zároveň  motivovať vedeckovýskumných pracovníkov zapájať sa do procesu ochrany duševného vlastníctva a jeho komercializácie,“ priblížil súťaž  Miroslav Kubiš, vedúci Odboru transferu technológií CVTI SR.  
     Súťaž je určená pre inovácie, technické riešenia, výsledky vedeckovýskumnej činnosti a ich pôvodcov pochádzajúcich výhradne zo slovenských vysokých škôl, univerzít, Slovenskej akadémie vied a rezortných výskumných ústavov.
     Do prvej kategórie – Inovácia - nominujú súťažné technológie centrá transferu technológií prípadne obdobné pracoviská, Centrum transferu technológií pri CVTI SR, a tiež vedeckí pracovníci a kolektívy. Urobiť tak môžu prostredníctvom formulára na webovej stránke Národného portálu pre transfer technológií (NPTT).Vyplnený formulár je potrebné odovzdať centru transferu technológií svojej inštitúcie alebo ho poslať na emailovú adresu: sutaztt@cvtisr.sknajneskôr do 31. 7. 2018.
     Návrhy v ďalších dvoch kategóriách Inovátor/Inovátorka a Pracovisko transferu technológií nominuje Centrum transferu technológií pri CVTI SR (CTT pri CVTI SR).
     Kompletné informácie o súťaži sú zverejnené na Národnom portáli pre transfer technológií (NPTT).