» Regionálne školstvo » Financovanie » Financovanie ZUŠ, MŠ, JŠ a školských zariadení prostredníctvom podielových daní » Často kladené otázky (aktualizované 21. 9. 2017)

Často kladené otázky (aktualizované 21. 9. 2017)

Otázka č. 1 (11.05.2017)
Chceme sa Vás opýtať, aká je hodnota jednotkového koeficientu (na jedného prepočítaného žiaka) na začiatku roku 2017 a ako bola vypočítaná.

Hodnota jednotkového koeficientu (prognózovanej ročnej sumy pripadajúcej na jedného prepočítaného žiaka) je na začiatku roku 2017 vo výške 78,87 eur.

Na výpočet jednotkového koeficientu pre kalendárny rok 2017 sú potrebné údaje zverejnené na webovom sídle Ministerstva financií Slovenskej republiky www.mfsr.sk v časti Verejné financie → Fiškálna decentralizácia → Východiskové štatistické údaje a rozpočtované podiely obcí a VÚC na výnose z dani z príjmu FO pre rok 2017 → Východiskové štatistické údaje a podiel obcí na výnose DPFO pre rok 2017.

Z údajov, ktoré zverejnilo Ministerstvo financií SR na začiatku kalendárneho roka, vyplýva, že:
 • predpokladaný podiel obcí na výnose dane z príjmov fyzických osôb (podiel obcí na výnose dane za SR) pre rok 2017 predstavuje sumu  1 764 524 000 eur,
 • prepočítaný počet detí/žiakov podľa stavu k 15.9.2016 za Slovenskú republiku je 8 948 638,6 osôb.
Predpokladaná výška jednotkového koeficientu pre rok 2017 sa vypočíta nasledovne:
0,40 x podiel obcí na výnose dane za SR/prepočítaný počet detí a žiakov k 15.9.2016 za SR
0,40 x 1 764 524 000 / 8 948 638,6  = 78,87 eur 

Hodnota jednotkového koeficientu pre príslušný kalendárny rok závisí od výšky výnosu dane z príjmov fyzických osôb a od prepočítaného počtu žiakov v základných umeleckých školách, poslucháčov v jazykových školách a detí v materských školách a školských zariadeniach.

Z uvedeného vyplýva, že ak sa počas kalendárneho roka zmení niektorý z týchto dvoch údajov, hodnota jednotkového koeficientu pre príslušný kalendárny rok sa môže zvýšiť alebo znížiť. Preto je potrebné hodnotu jednotkového koeficientu pre rok 2017 považovať za predpokladanú.

 
Otázka č. 2 (9.10.2017)
Ako si obec z  dokumentu: „Východiskové štatistické údaje a podiel obcí na výnose DPFO pre rok 2017“, ktorý je zverejnený na webovom sídle Ministerstva financií Slovenskej republiky vypočíta objem finančných prostriedkov, ktorý by mala dostať v roku 2017 z výnosu dane z príjmov fyzických osôb napočítané na originálne školské kompetencie? Ako si vypočítame, koľko finančných prostriedkov je zohľadnených v tomto objeme finančných prostriedkov vďaka prepočítanému počtu žiakov obce?

Pre výpočet objemu finančných prostriedkov potrebujeme poznať aj hodnotu jednotkového koeficientu (prognózovanej ročnej sumy pripadajúcej na jedného prepočítaného žiaka), ktorá je pre rok 2017 vo výške 78,87 eur. Postup pre výpočet jednotkového koeficientu je uvedený v otázke č. 1.

Pri výpočte objemu finančných prostriedkov pre konkrétnu obec postupujeme nasledovne:
Prepočítaný počet žiakov x jednotkový koeficient = predpokladaný objem finančných prostriedkov, ktoré dostane obec do vlastných príjmov z výnosu dane z príjmov fyzických osôb (DPFO) na základe toho, že má prepočítaný počet žiakov.
 
Objem finančných prostriedkov zohľadnený v celkovom výnose dane pre obec vďaka prepočítanému počtu žiakov je u jednotlivých obcí odlišný. Na ilustráciu uvádzame štyri príklady:

1.      Mesto Žilina by malo dostať z DPFO v roku 2017 celkom 29 383 165 €. Prepočítaný počet žiakov originálnych školských kompetencií je v tomto meste 160 339,4 (z toho 34 644,8 v neštátnych zariadeniach). Objem finančných prostriedkov napočítaných mestu na základe prepočítaného počtu žiakov je 160 339,4  x 78,87 € = 12 645 968,48 €, čo je 43,04% z celkových finančných prostriedkov (29 383 165 €), ktoré by malo mesto Žilina dostať v roku 2017 z DPFO.
2.      Obec Žehňa by mala dostať z DPFO v roku 2017 celkom 327 742 €. Prepočítaný počet žiakov originálnych školských kompetencií je v tejto obci 1 682,1 (z toho 0,0 v neštátnych zariadeniach). Objem finančných prostriedkov napočítaných obci na základe prepočítaného počtu žiakov je 1 682,1 x 78,87 € = 132 667,23 €, čo je 40,48% z celkových finančných prostriedkov (327 742 €), ktoré by mala obec Žehňa dostať v roku 2017 z DPFO.
3.      Obec Žakovce  by mala dostať z DPFO v roku 2017 celkom 249 562 €. Prepočítaný počet žiakov originálnych školských kompetencií je v tejto obci 1 011,8 (z toho 0,0 v neštátnych zariadeniach). Objem finančných prostriedkov napočítaných obci na základe prepočítaného počtu žiakov je 1 011,8 x 78,87 € = 79 800,67 €, čo je 31,98% z celkových finančných prostriedkov (249 562 €), ktoré by mala obec Žakovce dostať v roku 2017 z DPFO.
4.       Obec Hajtovka by mala dostať z DPFO v roku 2017 celkom 14 433 €. Prepočítaný počet žiakov originálnych školských kompetencií v tejto obci je 0, to znamená, že na originálne školské kompetencie nedostane obec napočítané žiadne finančné prostriedky.

Z uvedeného vyplýva, že predpokladaný objem finančných prostriedkov (predpokladaný preto, lebo závisí od výberu daní), ktoré dostane konkrétna obec do vlastných príjmov z DPFO na základe toho, že má prepočítaný počet žiakov, sa nevypočíta ako 40% podiel z DPFO ale na základe vyššie uvedeného výpočtu.
40% podiel z DPFO určených obciam je suma, ktorá platí za celé Slovensko a využíva sa pri výpočte hodnoty jednotkového koeficientu. U konkrétnych obcí závisí % od prepočítaného počtu žiakov, pričom suma použitá na jedného prepočítaného žiaka je u všetkých obcí rovnaká, a v tom je jasná spravodlivosť systému.
 

Otázka č. 3 (11.05.2017)
Ako sa posudzuje vek detí do 15 rokov veku a nad 15 rokov veku uvádzaných v štatistickom výkaze typu Škol (MŠVVŠ SR) 40 – 01 podľa stavu k 15.09.2016?

Za dieťa vo veku do 15 rokov sa považuje dieťa, ktoré k 1. januáru kalendárneho roka, v ktorom sa zisťovanie uskutočňuje, nedovŕšilo 15 rokov veku (deti narodené 01. 01. 2001 a neskôr). V kategórii deti nad 15 rokov veku budú deti narodené do 31. 12. 2000.
 

Otázka č. 4 (11.05.2017)
Žiak navštevuje jednu ZUŠ v individuálnej forme vzdelávania a dá súhlas na započítanie do zberu údajov tejto ZUŠ. Ten istý žiak však navštevuje inú ZUŠ v skupinovej forme vzdelávania a tiež dá súhlas na započítanie do zberu údajov tejto ZUŠ. Môže byť tento žiak uvedený vo výkaze 40-01 za obec 2x (raz v individuálnej a raz v skupinovej forme vzdelávania)?

Obec môže uviesť pri zbere údajov toho istého žiaka raz v individuálnej a raz v skupinovej forme vzdelávania, a to len v jednej ZUŠ na území SR. To znamená, že ak žiak navštevuje v jednej ZUŠ individuálnu formu vzdelávania a zároveň aj skupinovú formu vzdelávania a tejto ZUŠ poskytol súhlas na započítanie do zberu údajov, môže byť uvedený pri zbere údajov jedenkrát v individuálnej forme vzdelávania a jedenkrát v skupinovej forme vzdelávania. Ak žiak navštevuje individuálnu formu vzdelávania napr. v obecnej ZUŠ a skupinovú formu vzdelávania v súkromnej ZUŠ, môže byť uvedený pri zbere údajov len jedenkrát v jednej ZUŠ, a to buď v individuálnej forme vzdelávania alebo v skupinovej forme vzdelávania.

Legislatíva uvádza, že ak žiak ZUŠ navštevuje viac škôl rovnakého druhu, zákonný zástupca žiaka poskytne písomné čestné vyhlásenie jednej príslušnej škole rovnakého druhu na započítanie žiaka do zberu údajov. To znamená, že súhlas na započítanie žiaka do zberu údajov môže dať len jednej ZUŠ na území SR, inak poruší zákon.
 

Otázka č. 5 (11.05.2017)
Koľko finančných prostriedkov v roku 2017 dostane obec napočítaných do vlastných príjmov na jedno dieťa umiestnené v obecnej materskej škole z podielových daní od štátu?

Predpokladaný objem finančných prostriedkov z DPFO na 1 dieťa materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce v roku 2017 sa líši v závislosti od počtu detí v materskej škole (materských školách) zriaďovateľa. (Predpokladaný preto, lebo závisí od výberu daní).
Hodnota jednotkového koeficientu (prognózovanej ročnej sumy pripadajúcej na jedného prepočítaného žiaka) je na začiatku roku 2017 vo výške 78,87 € (výpočet viď. otázka č. 1).
 
Výpočet:
 • ak je počet detí v materskej škole (materských školách) zriaďovateľa do 10
  koeficient pre MŠ  je 47,9 (27,3 + 20,6) → 47,9 x 78,87 € = 3 777,87 €
 • ak je počet detí v materskej škole (materských školách) zriaďovateľa 11 do 15
  koeficient pre MŠ  je 39,9 (27,3 + 12,6) → 39,9 x 78,87 € = 3 146,91 €
 • ak je počet detí v materskej škole (materských školách) zriaďovateľa 16 do 20
  koeficient pre MŠ  je 33,8 (27,3 + 6,5) → 33,8 x 78,87 € = 2 665,81 €
 • ak je počet detí v materskej škole (materských školách) zriaďovateľa 21 do 25
  koeficient pre MŠ  je 29 (27,3 + 1,7) → 29 x 78,87 € = 2 287,23 €
 • ak je počet detí v materskej škole (materských školách) zriaďovateľa nad 25
  koeficient pre MŠ  je 27,3 → 27,3 x 78,87 € = 2 153,15 €
Upozorňujeme, že v týchto finančných prostriedkoch sú zohľadnené aj náklady na stravovanie týchto detí v materskej škole.
 

Otázka č. 6 (11.05.2017)
Koľko finančných prostriedkov v roku 2017 dostane obec  napočítaných do vlastných príjmov na jedno dieťa umiestnené v cirkevnej alebo v súkromnej materskej škole z podielových daní od štátu?

V roku 2017 je predpokladaný objem finančných prostriedkov (predpokladaný preto, lebo závisí od výberu daní) z DPFO na 1 dieťa cirkevnej/súkromnej materskej školy cca 2 153 €.

Výpočet:
koeficient pre cirkevnú/súkromnú MŠ je 27,3  → 27,3 x 78,87 € = 2 153,15 €
Upozorňujeme, že v týchto finančných prostriedkoch sú zohľadnené aj náklady na stravovanie týchto detí v materskej škole.
 

Otázka č. 7 (11.05.2017)
Ak cirkevnú materskú školu navštevovalo v rozhodujúcom termíne (15.09.2016) 49 detí, koľko celkovo finančných prostriedkov dostane obec od štátu do vlastných príjmov v roku 2017 vďaka existencii cirkevnej materskej školy v obci? Teda, ak by cirkevná materská škola zriadená nebola, o koľko by obec dostala menej finančných prostriedkov od štátu z podielových daní?
 
Výpočet je nasledujúci:
Počet detí x objem FP na 1 dieťa MŠ v roku 2017 = predpokladaný objem FP pre rok 2017
49 detí x 2 153 € (27,3 x 78,87 €) = 105 497 €
Ak cirkevná materská škola v danej obci nebude a jej 49 detí nebude umiestnených v obecnej materskej škole, obec tieto finančné prostriedky nedostane napočítané do jej vlastných príjmov z DPFO.
 

Otázka č. 8 (11.05.2017)
Sme obec, na území ktorej sa nachádza súkromná materská škola. Ak je nižší počet detí v súkromnej materskej škole, tiež má nárok v zmysle platnej legislatívy na zvýšený koeficient o 6,5?

Tabuľka č. 2 v prílohe č. 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z. z., ktorá uvádza hodnoty, o ktoré sa zvyšuje koeficient pre materskú školu v zriaďovateľskej pôsobnosti obce (27,3), ak celkový počet detí v materskej škole alebo materských školách zriaďovateľa nepresahuje 25 detí, sa týka len materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti obce. Neštátnych materských škôl sa uvedená tabuľka netýka. To znamená, že koeficient pre neštátne materské školy je rovnaký, bez ohľadu na to, koľko detí ich navštevuje.
 

Otázka č. 9 (11.05.2017)
Chceme sa Vás opýtať na financovanie originálnych školských kompetencií. Konkrétne nás zaujíma, ako dostávajú obce napočítané finančné prostriedky z podielových daní  do vlastných príjmov v prípade materských škôl. Dostáva obec napočítané finančné prostriedky len na deti s trvalým pobytom v obci?

Obce dostávajú do vlastných príjmov z DPFO napočítané finančné prostriedky na všetky deti materskej školy bez ohľadu na to, z akej sú obce. Teda na všetky deti, ktoré boli uvedené pri zbere údajov vo výkaze Škol (MŠVVŠ SR) 40 – 01 k 15. 9. predchádzajúceho kalendárneho roka.

Otázka č. 10 (22.06.2017)
Sme obec, ktorá v rámci originálnych kompetencií zriaďuje materskú školu (MŠ) a školskú jedáleň (ŠJ) pri základnej škole (ZŠ). Súčasťou MŠ nie je školská jedáleň a stravu vozíme do MŠ zo ŠJ, ktorá je pri ZŠ. Vzhľadom na to, že v koeficiente pre MŠ (príloha č. 3 nariadenia vlády č. 668/2004 Z. z.) je zohľadnené aj stravovanie detí MŠ, zaujímalo by nás ako vypočítame z dotácie na MŠ časť, ktorú presunieme do rozpočtu ŠJ, ktorá pripravuje stravu pre MŠ?

Stravovanie detí MŠ je zahrnuté v koeficiente pre MŠ (koeficient pre MŠ pozri otázku č. 5).
Dotáciu na stravovanie detí MŠ môžeme určiť napríklad:
Dotácia na hlavné jedlo = koeficient 1
Doplnkové jedlá (desiata + olovrant) = koeficient 0,5
Spolu 1 hlavné a 2 doplnkové jedlá = koeficient 1,5
Ak na jedno hlavné jedlo v základnej škole obec prispieva 1 €, potom na stravovanie v MŠ by mohla prispievať 1,50 € na deň .
Z toho vyplýva dotácia na stravovanie 1 dieťaťa MŠ na rok = 1,50 € x 20 dní x12 mesiacov
= 360 €
Alebo ak je výška dotácie na 1 skutočného stravníka ZŠ = 240 € potom na 1 skutočného stravníka MŠ je výška dotácie 240 € x 1,5 = 360 €.

Otázka č. 11 (21.09.2017)
Novelou zákona (zákon č. 182/2017 Z. z.) účinnou od 01.09.2017 sa mení ustanovenie § 7a ods. 1 písm. a) zákona č. 597/2003 Z. z. spočívajúce v zmene vekovej hranice pri vykazovaní žiakov ZUŠ na účely rozdeľovania a poukazovania výnosu dane z príjmu obciam na nasledujúci kalendárny rok prostredníctvom výkazu Škol (MŠVVŠ SR)
40 – 01 z 3 rokov na 5 rokov.

V zmysle § 7a ods. 3: "Dátum rozhodujúci na určenie veku žiaka, dieťaťa a poslucháča podľa odseku 1 je 1. január kalendárneho roka, v ktorom sa zisťovanie uskutočňuje."
Z vyššie uvedeného vyplýva, že vo výkaze 40-01 máme uviesť žiakov, ktorých evidujeme ku dňu 15. septembru, pričom musí ísť o žiakov, ktorí mali k 1. januáru od 5 do 25 rokov. Správne tomu rozumiem, že financie budú obciam prideľované len pre deti, ktoré dosiahli 5 rokov pred 1.januárom 2017 a nie na deti, ktoré dosiahli 5 rokov po tomto dátume? Otázkou je, čo s deťmi, predškolákmi, ktoré boli prijaté do ZUŠ, a ktorým sme vydali rozhodnutia o prijatí v rámci prijímacieho konania v súlade s vtedy platným zákonom, a teraz nastala zmena, ktorú musíme riešiť ešte pred nástupom žiakov do školy.
 
Zákonom č. 182/2017 Z. z. sa upravila dolná hranica veku žiakov ZUŠ (z 3 rokov na 5 rokov), na ktorých sa budú obciam rozdeľovať dane z príjmu fyzických osôb (DPFO) od roku 2018. Zákon prešiel pripomienkovým konaním, v rámci ktorého ministerstvo akceptovalo a zapracovalo pripomienku na zvýšenie dolnej hranice veku. Dátum rozhodujúci na určenie veku žiaka ZUŠ sa nemenil, zostal zachovaný 1. január kalendárneho roka, v ktorom sa zisťovanie uskutočňuje.
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky bude analyzovať dopad zmeny, a do budúcnosti (pri najbližšej možnej príležitosti vstupu do legislatívneho procesu) sa bude zaoberať v prípade potreby zmenou legislatívy.
 
Predmetná zmena zákona nesúvisí priamo s financovaním žiakov v ZUŠ. Spôsob financovania ZUŠ určuje obec v súlade s §6 ods. 12 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. Na základe tohto ustanovenia môže obec financovať v ZUŠ aj deti, ktoré dosiahli vek 5 rokov po 1.1.2017. Takéto deti môžu navštevovať ZUŠ a predpokladáme, že obce poskytnú v roku 2018 finančné prostriedky jednotlivým ZUŠ aj na tieto deti. DPFO sú vlastným príjmom obce, o ktorom rozhoduje obec samostatne. To znamená, že je v kompetencii obce určiť pravidlá financovania ZUŠ zriadenej na jej území.