Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk
» Veda a technika » Medzinárodná vedecko-technická spolupráca » Bilaterálna spolupráca

Bilaterálna spolupráca

 

Bilaterálna medzinárodná vedecko-technická spolupráca umožňuje slovenským výskumným pracoviskám nadväzovať kontakty so zahraničnými partnermi a tým vytvára podmienky na úspešné naštartovanie a následné zapojenie SR do mnohostrannej spolupráce.

Nižšie uvádzame zoznam aktuálne platných bilaterálnych dohôd o vedecko-technickej spolupráci.

Zväčša ide o štandardné medzivládne dohody zamerané na financovanie spoločných projektov vedecko-technickej spolupráce, a to financovaním mobilít výskumných a vývojových pracovníkov v rozsahu dohodnutom na rokovaniach spoločných komisií.

Administráciou bilaterálnych projektov je od roku 2006 poverená Agentúra na podporu výskumu a vývoja, kde možno tiež nájsť informácie o všetkých v súčasnosti otvorených bilaterálnych výzvach, ale i prehľad výsledkov a informácie k už ukončeným bilaterálnym výzvam.