Bakalárske vzdelanie stredné školy poskytovať nebudú

19.06.2007

     Ministerstvo školstva SR odmieta medializované informácie, ktoré spájajú novelu zákona o vysokých školách so zámerom, aby stredné školy mohli poskytovať bakalárske študijné programy.
     Na poskytovanie vysokoškolského vzdelania majú výhradné právo vysoké školy. Zákon o vysokých školách nepripúšťa jeho poskytovanie inými právnickými osobami a takýto postup sankcionuje. Verejné vysoké školy a štátne vysoké školy sú zriaďované zákonom. Aby právnická osoba, ktorá bola zriadená na vzdelávanie a výskum, mohla pôsobiť ako súkromná vysoká škola, musí získať štátny súhlas na pôsobenie ako súkromná vysoká škola, ktorý udeľuje na základe vyjadrenia Akreditačnej komisie vláda SR. Novela zákona o vysokých školách zavádza možnosť, aby vysoké školy z členských štátov mohli na našom území pôsobiť na základe oprávnenia, ktoré im vydá ministerstvo. Táto úprava sa stredných škôl netýka.
     Stredná škola by mohla poskytovať bakalárske študijné programy len po svojej transformácii na vysokoškolskú inštitúciu.
     Akreditačná komisia pri vyjadrení o spôsobilosti poskytovať bakalárske študijné programy postupuje podľa kritérií schválených Ministerstvom školstva SR. V prípade právnickej osoby sa posudzuje úroveň výskumnej činnosti, materiálne, technické a informačné zabezpečenie, personálne zabezpečenie. Pri návrhu študijného programu, ktorý sa má vysokou školou poskytovať, sa posudzuje obsah, požiadavka na uchádzačov a spôsob ich výberu či požiadavky na absolvovanie študijného programu.
     Pozmeňujúci poslanecký návrh, ktorým sa mení školský zákon, zabezpečuje transpozícia Smernice Rady č. 2004/114/ES z 13. decembra 2004 o podmienkach prijatia štátnych príslušníkov tretích krajín na účely štúdia, výmeny žiakov, neplateného odborného vzdelávania alebo dobrovoľnej služby. Po prijatí novely zákona s týmto pozmeňovacím návrhom sa poskytovanie vysokoškolského vzdelávania bude naďalej riadiť zákonom o vysokých školách v znení neskorších predpisov a poskytovanie stredoškolského vzdelávania školským zákonom v znení neskorších predpisov do prijatia pripravovaného zákona o výchove a vzdelávaní.

Bratislava 19. júna 2007

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku