» Regionálne školstvo » Financovanie » Asistenti učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením alebo s nadaním

Asistenti učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením alebo s nadaním

     Finančné prostriedky na osobné náklady asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením alebo s nadaním (ďalej len „AU“) podľa § 4a ods. 2 písm. b) zákona NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov môže ministerstvo školstva (ďalej len „ministerstvo“) prideliť z kapitoly ministerstva a z kapitoly ministerstva vnútra na žiadosť zriaďovateľa školy.
     Zriaďovateľ školy predkladá žiadosť školy ministerstvu prostredníctvom príslušného okresného úradu v sídle kraja najneskôr do 30. septembra príslušného kalendárneho roka.
     Ministerstvo prideľuje jednotlivým zriaďovateľom škôl prostredníctvom okresných úradov v sídle kraja finančné prostriedky na osobné náklady AU v závislosti od možností štátneho rozpočtu.
     Mesačný normatív na osobné náklady AU v roku 2016 je 710,00 Eur na jeden celý pracovný úväzok (8 520 Eur/rok). 

POZOR ZMENA!

     V septembri 2016 budú školy predkladať požiadavky na pridelenie finančných prostriedkov na osobné náklady AU prostredníctvom webovej aplikácie Eduzber. Okrem údajov uvedených v aplikácii Eduzber budú školy zriaďovateľovi predkladať (podľa čl. 2 ods. 2 písm. b) Metodického pokynu č. 66/2015 k postupu pri predkladaní požiadaviek na finančné prostriedky na osobné náklady asistenta učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením):

  • vyplnený formulár: ASISTENTI – príloha k žiadosti (vytlačí sa z Eduzberu ako posledné strany pri tlači protokolu),
  • odporúčanie centra špeciálno-pedagogického poradenstva, resp. centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (ďalej len „centrum“) k prideleniu AU.

     Školy, u ktorých bude potrebné vykonať zmeny v požiadavkách na pridelenie finančných prostriedkov na osobné náklady AU po ukončení Eduzberu, vyplnia prázdny „Formulár kategórie ASIST (ASIST)“ a po jeho potvrdení a podpísaní spolu s odporúčaním centra na pridelenie AU ho doručia na odbor školstva okresného úradu v sídle kraja.