» Regionálne školstvo » Financovanie » Asistenti učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením alebo s nadaním

Asistenti učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením alebo s nadaním

Finančné prostriedky na osobné náklady asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením alebo s nadaním podľa § 4a ods. 2 písm. b) zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov môže ministerstvo školstva (ďalej len „ministerstvo“) prideliť z kapitoly ministerstva a z kapitoly ministerstva vnútra na žiadosť zriaďovateľa školy.

Zriaďovatelia predkladajú žiadosti na OŠ OÚ v sídle kraja najneskôr do 30. septembra príslušného kalendárneho roka.

Súčasťou žiadosti zriaďovateľa školy sú prílohy z jeho jednotlivých škôl, ktoré požadujú finančné prostriedky na osobné náklady asistenta učiteľa.

Prílohy z jednotlivých škôl predložia zriaďovatelia aj v elektronickej podobe na e-mailovú adresu v príslušnom kraji:
Bratislava – rudolf.novak@minv.sk
Trnava – eva.huttova@minv.sk
Trenčín – jarmila.rajnincova@minv.sk           
Nitra – marian.moravcik2@minv.sk 
Žilina – dana.culakova@minv.sk 
Banská Bystrica – maria.kolarska@minv.sk
Prešov – maria.halecka@minv.sk 
Košice – olga.pivarnikova@minv.sk.

OŠ OÚ v sídle kraja skompletizuje údaje za všetkých zriaďovateľov škôl vo svojej územnej pôsobnosti a predloží ich ministerstvu v štruktúre predpísanej ministerstvom.

Ministerstvo po posúdení žiadostí pridelí v nasledovnom kalendárnom roku jednotlivým zriaďovateľom škôl prostredníctvom OŠ OÚ v sídle kraja finančné prostriedky na osobné náklady asistentov učiteľa v závislosti od zdrojových možností štátneho rozpočtu.

Mesačný normatív na osobné náklady asistenta učiteľa v roku 2016 je 710 € na jeden celý pracovný úväzok  (8 520 €/rok).