» Regionálne školstvo » Financovanie » Príspevok na výchovu a vzdelávanie pre MŠ » Aktuálne informácie » Apríl 2014

Apríl 2014

Listom zo dňa 25.3.2014 predložilo CVTI SR (do 31.12.2013 ÚIPŠ) opravu výkazu Škol (MŠVVŠ SR) 40-01.  Vo výkaze bol opravený počet detí MŠ, ktoré majú 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky podľa stavu k 15.9.2013. Oprava sa vykonala v kraji Košice (obec Závadka). Zriaďovateľovi bol upravený príspevok na výchovu a vzdelávanie pre materskú školu na rok 2014.