Apríl 2012

Dňa 13.3.2012 a 26.3.2012 predložil ÚIPŠ v Bratislave opravu výkazu Škol (MŠVVŠ SR) 40-01.  Vo výkaze bol opravený počet detí MŠ, ktoré majú 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky  podľa stavu k 15.9.2011. Oprava sa vykonala v kraji Trnava (obec Ohrady), v kraji Banská Bystrica (obec Magnetizovce) a v kraji Košice (obec Valaliky). Uvedeným zriaďovateľom bol upravený príspevok na výchovu a vzdelávanie pre materské školy na rok 2012.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku